กองทุนการออมแห่งชาตินำร่อง10 จังหวัดผู้ว่าชวนออม ส่งเสริมเริ่มการออมแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน

Share This:

กองทุนการออมแห่งชาตินำร่อง10 จังหวัดผู้ว่าชวนออม ส่งเสริมเริ่มการออมแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน ปลัดการคลังเผยอีก 15 ปีอาจเกิดวิฤกตทางเศรษฐกิจด้านการคลังเพราะขาดการออมชึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มเสี่ยงเกษตรกรที่ขาดการออม และแรงงานไม่มีนายจ้าง หวังดึงเข้าสู่ระบบ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกันประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออมในโครงการผู้ว่าฯ ชวนออมของจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 9 จังหวัดนำร่องของแม่ฮองสอน ขอนแก่น อุบลราชธานี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สงขลา สุราษฎ์ธานี ชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงนามความร่วมมือ นการออมเงินของหน่วยงานภาครัฐและ ธนาคารรัฐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อสายวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.60

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่าหลังจากนี้ไปอีกราว 10-15 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแต่ไม่เกิดจากภาคการเงิน แต่เกิดจากภาคการคลัง เพราะขาดการออม เพราะประเทศไทยเข้าสู่สังผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในอนาคดหากไม่มีการเริ่มต้นในการออมตั้งแต่ต้น ทำให้ภาระในวันข้างหน้าการจัดสรรงบประมาณเข้ามาดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต้อนำงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือกว่า 6-7 แสนล้านบาท หากมีภาระงบประมาณที่สูงเช่นนี้อาจจะทำให้เกิดวิกฤตการคลังขึ้นมาได้ ทำให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นดดยภาคสมัครใจ โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีนายจ้าง กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาก เพราะในช่วงเข้สู่วัยเกษียณแล้วแต่ขาดการออมมาตั้งแต่แรกทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาคทำให้ต้องดำเนินการให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมการออมตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างวินัยการออมและหลักประกันเมื่อวัยชราภาพภาคประขาชน ที่จะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.ได้โดยมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี ไม่อยู่ในกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องออมขั้นต่ำ 50 บาทไม่เกินปีละ 13,200 บาท และรัฐจะจ่ายสมทบให้ปีละ 600-1,200บาท ส่วนผลประโยชน์ที่จะได้รับคือรับบำนาญขั้นต่ำหรือเงินดำรงชีพ 600 บาท รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าเงินฝาก 12 เดือน คืนเงินให้ทายาทกรณีเสียชีวิต ส่วนหากลาออกก็จะได้เงินก้อนคืน นอกจากนี้ รัฐยังค้ำประกันผลตอบแทนให้อีกด้วย

Comments

comments