รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน

Share This:

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ  ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ในลุ่มน้ำย่อยสาขาลุ่มน้ำแม่ทา (ลุ่มน้ำแม่ขนาดตอนบน) ที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ชาวบ้านสามารถอาศัยอยู่ในเขตป่าโดยช่วยอนุรักษ์ป่าไม้


ที่ บ้านสะแงะ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ในลุ่มน้ำย่อยสาขาลุ่มน้ำแม่ทา (ลุ่มน้ำแม่ขนาดตอนบน) มีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชนให้การต้อนรับ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ชุมชนบ้านสะแงะ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน เป็นชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งโดยหลักกฎหมายถือว่าป่าอนุรักษ์จะไม่สามารถให้คนอาศัยอยู่ได้ แต่เนื่องจากชาวบ้านได้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานแล้ว จึงต้องมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกทำรายป่า และจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า ได้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน และทุกภาคส่วนราชการ ได้มาร่วมกันบูรณาการ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความมั่นใจในการดำรงชีวิต อยู่อย่างมีความหวังและมีอนาคต รู้สึกดีใจที่ชุมชนนี้มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนบ้านสะแงะ ในอดีต มีการตัดไม้ทำลายป่า การขาดแคลนน้ำ ทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพียง 5 ปีย้อนหลัง จนถึงปัจุบัน สามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ นับว่าประสบความสำเร็จในระดับที่ดีพอสมควร โดยชาวบ้านสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติและมีความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง ไว้เป็นที่ระลึก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปล่อยนกปรอทหัวโขน กลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งได้รับฟังแนวทางการบริหารจัดการป่าต้นน้ำ ในพื้นที่นำร่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเวียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดลำพูนและลำปาง

Comments

comments