ขนส่งเชียงใหม่เผยการจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จจย.ครองแชมป์ ขณะการจราจรเข้าวิกฤตรถติดหนึบ

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เผยการจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จักรยานยนต์ครองแชมป์มากที่สุด ปริมาณรถมากขึ้นในห้วง 5 ปีหลังส่งผลการจราจรตัวเมืองเชียงใหม่อำเภอรอบเมืองเริ่มเข้าสู่สภาวะวิกฤตทุกช่วงเวลาทั้งวันธรรมดาและวันหยุด รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มทั้งจดใหม่ในจังหวัดรถจากต่างจังหวัด รถนักท่องเที่ยว แต่การใช้บริการรถสาธาณะยังไม่นิยมใช้โดยเฉพาะคนทำงาน

นายชาญชัย กีฬาแปง กล่าวว่าในห้วง 5 ปีหลังของจังหวัดเชียงใหม่การจดทะเบียนรถใหม่ทุกชนิดรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดปี 2559 มียอดรถรวมทั้งหมดจำนวน 2.4 ล้านคัน ในปี 2558 มียอดรถรวม 2558 รถรวมทั้ง 2.3 ล้านคันเศษ แต่การจดทะเบียนรถใหม่เมื่อเปรียบเทียบ 2558 จดทะเบียนใหม่ 15,085 คัน และ 2559 จดทะเบียนรถใหม่ 16,472 คัน รถยนต์เก๋งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 1,338 คัน แต่รถอื่นลดลง รวมไปถึงรถจักรยานยต์ที่ในระดับภูมิภาคไม่รวมกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ถือว่ามกีารจดทะเบียนมากที่สุดของประเทศโดยเฉลี่ยจะตกปีละ 5 หมื่นคัน ซึ่งมาตรการควบคุมรถตู้ทำให้ยอดการจดทะเบียนรถลดลงไปเพราะไม่สามารถนำไปใช้รับจ้างในด้านอื่นๆได้ แต่ภาพรวมการจดทะเบียนรถใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังเพิ่มขึ้น


อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนและการขยายตังของเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้การจราจรภายในเมืองเข้าสู่สภาวะวิกฤตในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น เพราะรถทุกทิศทุกทางจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมือง แม้ในช่วงเวลาปกติหลายเส้นทางยังมีการจราจรคับคั่ง แม้กระทั่งช่วงวันหยุดที่จะหนาแน่ไปเกือบทุกเส้นทาง ขณะเดียวกันระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งรถสี่ล้อแดง รถสีล้อวิ่งระหว่างเมือง รถแท็กซีมิเตอร์ รถเมล์ขนาดเล็กเข้ามาแต่คนวัยทำงานส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้บริการ มีเพียงนักเรียนนักศึกษา และนักท่องเที่ยวบางส่วนใช้บริกาาร ทำให้การจราจรในเมืองเรียกว่าเข้าสู่สภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนตามตรอกซอกซอย แยกสำคัญ และเส้นทางเข้าออกเมือง การจราจรจะติดขัดต้องใช้เวลาการเดินทาง ทำให้ปัจจุบันหลายคนเรียกว่ากรุงเทพ 2 ในปี 2560 แนวโน้มของจังหวัดเชียงใหม่ปัญหาการจราจรจะเพิ่มขึ้นเพราะการนำรถยนต์จากต่างจังหวัดเข้ามาใช้ ทำให้ทุกคนต้องช่่วยกันลดการใช้รถหันมาใช้บริการรถสาธารณะ

Comments

comments