นำซังข้าวโพดแปลงเป็นพลังงานชีวมวล แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

Share This:

นำซังข้าวโพดแปลงเป็นพลังงานชีวมวล แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยการนำซังข้าวโพด มาแปลงเป็นพลังงานชีวมวล แทนที่การเผาทิ้งในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ที่ บ้านนาฮ่อง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดปี 2560 โครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชน วางผังเมือง และออกมาตรการลดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด โดยมีนายสมคิด ปัญญาดี ผอ.สำนักงานส่วนสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายก อบต.บ้านนาจร อ.แม่แจ่ม และนายกนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว ร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการฯจัดขึ้น เพื่อลดปัญาหมอกควันของอำเภอแม่แจ่มและจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด มาแปลงเป็นพลังงานชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อตัดโอกาสกองวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดที่มีอยู่มากมาย ไม่ให้ถูกเผาทิ้งในที่โล่งแจ้ง และปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้ยอมรับ และสนับสนุนโครงการด้านพลังงานที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ประกอบกับเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่มีนโยบายขอความร่วมมือให้สำนักงาน พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เตาเผาถ่าน แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจจะจัดหาเตาเผาถ่าน สำหรับภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มจากซังข้าวโพดด้วยเตาเผาถ่าน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเผาถ่านจากซังข้าวโพดด้วย เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ชนิดลดควัน ซังข้าวโพดจากเตาเผาถ่าน จำนวน 50 ตัน เตาเผาจะเผาซังข้าวโพด 50 ตัน เสร็จประมาณ 15 วัน โดยมีผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากอำเภอแม่แจ่ม เกือบ 100 คน ร่วมการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้พื้นที่แม่แจ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ต้องเผาทิ้งเป็นจำนวนมาก จึงต้องตระหนักถึงแนวทางที่จะกำจัดเศษวัสดุเหล่านี้อย่างถูกวิธี ไม่ให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโลโลยีพลังงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เป็นทางเลือกที่ดีอีกช่องทางหนึ่งในการหยุดการเผาทิ้งในที่โล่งแจ้ง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหมอกควันอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับเศษสิ่งวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยหวังให้นำความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ เพื่อให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดน้อยลง

สำหรับปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ชีวมวลในที่โล่งแจ้งจากแหล่งวัสดุใหญ่ๆ 3 ส่วน ได้แก่ การเผาป่า การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และการเผาขยะ ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แพร่กระจายในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งชุมชน กำนันผู้ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในเชียงใหม่ ไม่ให้มีความรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านๆมา

Comments

comments