ชราอย่างมีคุณภาพสังคมไทยกำลังก้าวสู่ยุคผู้สูงวัยเพิ่ม ต้องเรียนรู้ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ 45 -59 ปี

Share This:

เชียงใหม่เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุของคนไทย โดยเฉพาะผู้จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้มีความพร้อมในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อม พร้อมนำต้นแบบของตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำไปเชื่อมโยงเครือข่ายให้นำไปปรับใช้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ พร้อมสร้างบ้านพักผู้สูงอายุรองรับในอนาคด

นางพุทธินันท์ บัวแก้ว นางพุทธินันท์ บัวแก้ว นักพัฒนาสังคม หัวหน้างานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในปัจจุบันสังคมไทยกำลังจะมีอัตราของผู้สุงอายุเพิ่มขึ้น ในส่วนของพัฒนาสังคมที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่อายุ 45 -59 ปี ให้มีความพร้อมในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตลดอัตราความเสี่ยงอัตรายให้ลดน้อยลง


อย่างไรก็ตามได้มีการสร้างบ้านเพื่อผู้สูงอายุรองรับ พร้อมประสานไปหลายภาคส่วนเพื่อเตรียมความด้านสถานที่พื้นที่สาธารณะปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าไปใช้บริการได้สะดวกปลอดภัย มีมาตรฐานมากขึ้น โดยนำต้นแบบของสถานที่ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองท้องถิ่นใน 7 จังหวัดภาคเหนือนำไปรับใช้ต่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคด

 

 

 

Comments

comments