นายอำเภอแม่แจ่มเร่งแก้ไขลดการเผาโครงการณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช

Share This:

นายอำเภอแม่แจ่มเร่งแก้ไขลดการเผาโครงการณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน อำเภอแม่แจ่มมีการปลูกข้าวโพดและพืชไร่มากที่สุดถึง 110,000 ไร่ ก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดประมาณ 95,000 ตันต่อปี ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 10 ลดลงต่ำกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเช้านี้

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานเปิด โครงการณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2560 ณ.บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการเผาเศษวัสดุการเกษตรก่อนการเพาะปลูก จากข้อมูลการใช้ที่ดินทางเกษตรกรรมมีการปลูกข้าวโพดและพืชไร่มากที่สุดถึง 110,000 ไร่ ก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดประมาณ 95,000 ตันต่อปี ซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษวัสดุการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสภาวะหมอกควันแผ่ปกคลุม กลายเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การสูดดมมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายเล็ก รัตนเจียม เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาหมอกควันไฟป่าจึงได้มีการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด และเศษพืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรในเรื่องการงดเผาและเป็นการนำเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ มาผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์พด.1 น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในการย่อยสลายเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ จะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี ช่วยเพิ่มคุณภาพดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ทำให้สภาวะแวดล้อมดีขึ้น และสามารถลดหมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรต่างๆ

คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม,จ.เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 81 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง เมื่อวานนี้ม่ค่าสูงสุด 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 91 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เมตร

 

Comments

comments