แม่โก๋นโมเดล ต้นแบบทำนาแบบเปียกสลับแห้งจากแปลงทดลองสู่แปลงใหญ่ 340 ไร่

Share This:

แม่โก๋นโมเดล ต้นแบบทำนาแบบเปียกสลับแห้งจากแปลงทดลอง ได้ขยายเพิ่มเป็นแปลงสาธิตจาก 5 ไร่ปี 2559 ประสบความสำเร็จขยาย 340 ไร่ สู่แปลงใหญ่ของชาวนาอำเภอพร้าวจำนวน 49 รายรวมตัวแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาคไปแข่งขันระดับประเทศ

ผู้สื่อข่าวพาไปที่ แปลงนาแบบเปียกสลับแห้ง บ้านป่าไหน่ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ มีนายจานุวัตน์ เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำโดย นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายนภดล นิ่มนวล นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายสมพร กันธวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานแม่แตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการจัดการแปลงนาให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการสาธิตการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ประจำปีเพาะปลูกนาปรัง 2560 ซึ่งจากแปลงนาทดลองสาธิตการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งจากจำนวน 5 ไร่ ซึ่งผลผลิตได้สูงถึง 1 ไร่ต่อ 8,00 – 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่จากความร่วมมือของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมจำนวน 49 รายกลายเป็นนาเปียกสลับแห้งขนาดใหญ่ 340 ไร่ การขับเคลื่อนสู่การปฎิบติ กรมชลประทานเดินหน้าขยายผลการทำนาเปียกสลับแห้ง อ่างก็บน้ำแม่โก๋น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นต้นแบบให้กับชาวนารายใหม่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าเกษตรกรพันธุ์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการการทำเกษตรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 20 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนได้กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ด้วย ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเพาะปลูกในพื้นที่และปริมาณที่เท่าเดิม เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยให้เกษตรกรรายได้เพิ่มมาขึ้นโดยมีเป้าหมายว่าภายใน 4 ปีนี้ เกษตรกรจะมีรายได้เดือนละ 24,000 บาทต่อครอบครัว ขณะนี้ผลการคัดเลือกตัวแทนตัวแทนเกษตรแปลงใหญ่ในเขตตรวจราชการที่ 15 เพื่อจะไปแข่งขันในระดับประเทศกับอีก 18 จังหวัด โดยภายในเดือนมีนาคมนี้จะคัดให้เหลือ 4 จังหวัด และภายในเดือนเมษายนจะคัดเหลือเพียงจังหวัดเดียว เป็นจังหวัดชนะเลิศระดับประเทศ

ล่าสุดผลการคัดเลือกตัวแทนเกษตรแปลงใหญ่ในเขตตรวจราชการที่ 15 มีจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮองสอน ซึ่งแปลงใหญ่ข้าวอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทน เขต 15 ส่วนเขตตรวจราชการที่ 16 ได้แปลงใหญ่ลำใยจังหวัดน่านเป็นตัวแทน ภายในวันที่ 28 กพ.60 นี้ จาก แปลงใหญ่ 76 แปลงทุกจังหวัดจะคัดเลือกเหลือเพียง 18 แปลง และในเดือน มีนาคม จะคัดเลือเหลือ 4 แปลง และคัดเลือกอีกครั้ง เมษายน จะเหลือที่ 1 แปลงใหญ่ทั่วประเทศ

https://youtu.be/nvrYIJYmPUM

Comments

comments