นาข้าวรอบ 3 กำลังจะมาหวั่นเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและผู้ใช้น้ำ เสนอผวจ.ชม.ออกมาตรการ

Share This:

ผอ.ชลประทานที่1 ตรวจสอบพบเตรียมทำนาข้าวรอบ 3 หวั่นเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและผู้ใช้น้ำ เตรียมนำเข้าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้องหามาตรการดูแล หากปล่อยไว้อาจมีการขยายพื้นที่ปลูกออกไป และปัญหากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจากผู้ใช้น้ำและผลผลิตทางการเกษตร

ที่ห้องติดตามสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งแม่น้ำปิงตอนท้ายเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ ถึงประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง ซึ่งประกอบด้วย ปตร.ท่าวังตาล ฝายแม่ปิงเก่า ฝายท่ามะโก๋ ฝ่ายสบร้อง ฝายพญาอุด ฝายหนองสลีก ปตร.ดอยน้อย ปตร.วังปาน และ ปตร.แม่สอย เพื่อติดตามประเมินการใช้น้ำในแม่น้ำปิงจากการระบายจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจาก 17 สัปดาห์ ผ่านมา 7 สัปดาห์ ล่าสุดได้ปล่อย 5 .4 ล้าน ลบ.ม. จากการตรวจสอบประตูระบายน้ำสุดท้ายมีน้ำเหลือถึง 4 แสน ลบ.ม. เติมให้ประตูระบายน้ำแม่สอยประตูสุดท้าย ทำให้ต้องงมีการประเมินรอบ 8 เพื่อการบริหารจัดการให้ใช้น้ำเพราะพบว่ามีการเตรียมทำนารอบ 3 ในพื้นที่ท้ายน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย มีสถานีสูบน้ำราว 5-7 สถานี เกือบ 1 พันไร่ ซึ่งหากให้มีการปลูกข่าวรอบ 3 ขึ้นผลกระทบของชาวนาอาจจะเกิดขึ้นจากความเสียหาย เพราะช่วงเดือนเมษายนที่จะเริ่มการปลูกเป็นช่วงที่ชาวสวนยังมีความต้องกาารใช้น้ำมาเพื่อหล่อเลี้ยงพืชผลกำลังออกดอกติดผล โดยรอบล่าสุดปรับปริมาณน้ำลดลงเหลือ 5 ล้าน ลบ.ม. ให้กับชาวสวนและผู้ใช้น้ำ เพื่อรักษาและสำรองปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

อย่างไรก็ก็ขอวิวอนให้ชาวนาที่คิดจะเริ่มทำนารอบ 3 ขอให้เว้นวรรคไว้ก่อน เพราะปัญหาที่จะตามหากปล่อยให้มีการปลูกขึ้นมาได้ จะมีการลอกเลียนแบบ ขยายพื้นที่ทำนารอบที่ 3 ขึ้น ซึ่งจะใช้น้ำมากเพราะช่วงหน้าแล้ง ตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนโดยตรงอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีปัญหาคือการใช้น้ำในปริมาณที่มากในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนเมษายนต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม โดยลำไยก็ต้องการน้ำมากในช่วงนี้ ข้าวที่ปลูกในรอบที่ 3 ก็ต้องการน้ำมากในช่วงเวลานี้เช่นกัน ปัญหาของชาวนาและชาวสวนตลอดจนผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจะกระทบกันอย่างแน่นอน เบื้องต้นเตรียมรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเข้ามาควบคุมไม่ให้มีการทำนาข้าวในรอบที่ 3 เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัด อาจไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้ได้ทั้งลำไยและข้าวที่จะปลูกในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะส่งให้ผลผลิตของทั้งข้าวและลำไยเกิดความเสียหายได้

 

Comments

comments