ระวังน้ำคูเมืองเชียงใหม่สาดสงกรานต์พบคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้ถูกสาด

Share This:

ระวังน้ำคูเมืองเชียงใหม่สาดสงกรานต์พบคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก หลังสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุดเตือนประชาชนเล่นน้ำ สงกรานต์ โดยอย่าดื่ม กลืนเข้าไป หรือสาดใส่กันแรงๆ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าหู เข้าตา เข้าปาก อันอาจเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น หรือผู้ที่มีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องให้ความระมัด ระวังไม่ให้สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง


จากเฟสบุ๊คสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ระบุเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นำทีมโดย นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ด้วยเครื่องมือภาคสนาม รวมทั้งเก็บ ตัวอย่างน้ำนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการฯ เพื่อเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง จากลักษณะทางกายภาพ สีของน้ำ มีบางจุดที่คงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทั้งนี้สำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1จะได้แจ้งผลการวิเคราะห์น้ำทั้ง 10จุดเก็บรวมทั้งปัญหา และแนวทางการแก้ไขให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ล่าสุดได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมือง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุด ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) และเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่า บริเวณที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก คือ บริเวณจุดเก็บหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (จุดที่ 8) และบริเวณ ศูนย์คอมซิตี้(จุดที่ 9) ซึ่งมีค่า BOD ค่า TCB และค่า FCB เป็นตัวบ่งชี้สภาพปัญหาที่สำคัญ และพบค่า สังกะสี(Zn) บริเวณจุดเก็บแจ่งศรีภูมิ(จุดที่ 1) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดิน

นอกนั้นคุณภาพน้ำอยู่ในประเภทเสื่อมโทรม ซึ่งคุณภาพน้ำส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เป็นพิเศษก่อนนำมาใช้ และหากจะใช้ประโยชน์เพื่อการสันทนาการหรือการสาดเล่นสงกรานต์ต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้แจ้งข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้เทศบาลดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้ดีขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลกับประชาชนให้ระมัดระวังในการเล่นน้ำ สงกรานต์ โดยอย่าดื่ม กลืนเข้าไป หรือสาดใส่กันแรงๆ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าหู เข้าตา เข้าปาก อันอาจเป็นอันตราย กับตัวเองและผู้อื่น หรือผู้ที่มีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง ด้วยความห่วงใย จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

 

ขอบคุณภาพจากเฟสเฟสบุ๊ค สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่

Comments

comments