ยื่นหนังสือสหกรณ์เชียงใหม่เลือกตั้งปธ.สี่ล้อแดงใหม่ให้โปร่งใส เพราะสมาชิกเกือบ 3 พันจะได้ใช้สิทธิ์

Share This:

ผู้สมัครปธ.สี่ล้อแดง ยืนหนังสือสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ขอให้เข้าไปควบคุมการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังกำหนการเลือกตั้งกระชันชิดสมาชิกมีกว่า 2,800 ราย เสนอให้มีการลงคะแนนแบบลับหย่อนบัตรแทนการยกมือแบบเดิม

นายเกษม ทองชัย ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานบริหารสหกรณ์ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนายสิงห์คำ นันติประธานบริหารและกรรมการบริหารสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด เดิมได้หมดวาระลง และสหกรณ์ฯได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการบริหารขึ้นใหม่ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ซึ่ง นายเกษม ทองชัย และพรรคพวกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นประธานและกรรมการบริหารสหกรณ์ตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์โดยถูกต้องแต่เนื่องจากการดำเนินการรับสมัคร การกำหนดการเลือกตั้ง ตลอดถึงการจัดสถานที่เลือกตั้ง มีความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะให้สมาชิกเข้าไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้อย่างอิสระและเป็นธรรม โดยมีข้อสังเกตดังนี้
1.การกำหนดสถานที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนั้น ได้กำหนดเอาห้องประชุมของสำนักงานสหกรณ์ ที่ตั้งอยู่ที่ถนนมหิดลนั้น ไม่มีความเหมาะสม เพราะห้องประชุมสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียงไม่เกิน 300 คน จากจำนวนสมาชิกที่มีกว่า 2800คน และได้กำหนดระยะเวลาในการเลือกตั้งไว้เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
2. การกำหนดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ในวันที่ 12-25 เมษายน 2560 และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 29 เมษายน นั้น ถือว่ากระชั้นชิด ไม่เพียงพอที่จะให้ผู้สมัครแข่งขันแนะนำตัวให้สมาชิกได้รับทราบถึงนโยบายได้
3. ในวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 29 เมษายนนั้น สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พร้อมกันด้วย ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้มีการเลี้ยงอาหารและสุรากันด้วย จึงไม่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมนี้พร้อมกัน
4. มีข่าวแพร่ไปในหมู่สมาชิกว่า ในวันดำหัวซึ่งเป็นวันเลือกตั้งด้วย สหกรณ์จะแจกจ่ายเงินค่าน้ำมันสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อการเลือกตั้ง เพราะผู้บริหารที่จะแจกนั้น ก็เป็นผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ตนเองพร้อมด้วยสมาชิกจำหนึ่งหนึ่ง จึงเข้ามาขอเรียกร้องให้ท่าน เข้าไปจัดการการเลือกตั้งกรรมการบริหารสหกรณ์แห่งนี้ด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดมีโอกาสเข้าไปใช้สิทธิ์ได้อย่างอิสระและทั่วถึง โดยเข้าไปดำเนินการเลือกตั้งเอง หรือตั้งกรรมการจากบุคคลผู้เป็นกลางมาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง และจัดให้มีการเลือกตั้งแบบลับ เช่นการหย่อนบัตรลงคะแนน เพราะวิธีการนี้ จะทำให้คัดกรองผู้ที่จะลงคะแนนได้ว่า เป็นสมาชิกสหกรณ์จริงหรือไม่ด้วย และทำให้สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์การลงคะแนนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครจำนวน 2 รายคือนายสิงห์คำ นันติ และนายเกษม ทองชัย

Comments

comments