กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยพร้อมช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่

Share This:

เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยทุกภาคส่วนจัดเตรียมกำลัง อุปกรณ์ เครื่องจักร และจุดเสี่ยงในเมือง ตั้งกองร้อยบรรเทาสาธาณภัยจากทุกภาคส่วน 5 กองร้อยกว่า 700 คน ใน การเข้าช่วยเหลือประชาชนยามเกิดอุทกภัยภัยพิบัติในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีพร้อมนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นายคมสัน สุวรรณอัมพา. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ได้ จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่ออำนวยการ ประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติ งานต่อหน่วยทหารในพื้นที่พร้อม สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 10 และเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียใหม่ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้การสนับ สนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อได้รับ การร้องขอหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้วยการใช้กำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่

ซึ่งแบ่งขั้นตอนการดำเนินการอย่าง เต็มความสามารถขั้นการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นคือ 1. ขั้นเตรียมการ เตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมปฏิบัติงาน ได้ทันที ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2. ขั้นการปฏิบัติ ประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่เมื่อได้รับการร้องขอจากประชาชนหรือส่วนราชการของจังหวัด การอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย , การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้ กับผู้ประสบสาธารณภัย การให้การรักษาพยาบาล และแจกจ่ายยารักษาโรค เป็นต้น และ3. การฟื้นฟูบูรณะให้การสนับสนุนส่วนราชการของจังหวัด ในการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความ เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว รวมทั้งฟื้นฟูยานพาหนะ , เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วย ให้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถใช้การได้ต่อไป

นอกจากนี้ได้เดินางจุดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยได้นำกำลังของชลประทานและกำลังพลทหาร เข้าดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า และติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ 20 จุด เสี่ยงเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่

Comments

comments