เสนอรัฐเร่งแก้ไขขายท่องเที่ยวผ่านเว็ปตัดราคาก่อนจะลุกลามใหญ่ ท่องเที่ยวต้องคุณภาพอย่างยั่งยืน(มีคลิป)

Share This:

กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวฝากรัฐเร่งแก้ไขปัญหาขายตั๋วตัดราคาผ่านเว็ป ก่อนจะตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จะล้มเพราะการขายตัดราคาเพราะเริ่มเป็นปัญหาหนักก่อนจะลามไปทั่วประเทศ ใช้มาตรการทางกฎหมายทุกด้านมาควบคุมดูแลให้กรท่องเที่ยวมีคุณภาพและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล หากช้าจะเป็นแก้ไขที่ปลายเหตุอย่างเช่นรถจีนเข้าเชียงใหม่

นายพรชัย จิตรนวเสถียร กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน และพะเยา) กล่าวว่าปัญหาการขายตั๋วราคาต่ำกว่าทุนผ่านเว็ปไซด์ กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการบางรายที่ได้กระทำอยู่นั้น หากในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จะล้มสลายไป เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและธรรมชาติ เพื่อป้องกันปัญหาโดยเร็วภาครัฐต้องเร่งเข้ามาดำเนินการทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท.และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามขยายออกไปเช่นเดียวกับทัวร์ศูนย์เหรียญ ใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีเป็นคณะทำงานร่วมกันในการใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานมาทำงานร่วมกันควบคุมดูแลไม่ให้บานปลายออกไป

อย่างไรก็ตามมีตัวอย่างชัดเจนการท่องเที่ยวโดยทางรถของนักท่องเที่ยวจีนที่มาแก้ไขปัญหาปลายเหตุจนเกิดผลกระทบโดยตรงทำให้นักท่องเที่ยวด้านนี้กลายเป็นศูนย์ไปช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเดินทางต่อมายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการขายราคาต่ำกว่าทุนที่เกิดขึ้นโดยใช้เว็ปไซด์ ที่เกิดขึ้นยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะใช้มาตรการต่างๆเข้ามาแก้ไขได้ทันถ่วงทีเพราะยังมีเพียงไม่กี่แห่งและมีเพียงหน่วยงานเดียวของรัฐที่ปล่อยให้มีการขายตัดราคาต่ำกว่าทุนจนเกิดผลกระทบของผู้ประกอบการนำเที่ยวและไกด์ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ในภาพรวมรัฐบาลต้องมีมาตรการดูแลด้านการท่องเที่ยวเป็นไปตามนโยบายที่ให้มีคุณภาพและยั่งยืนในทุกด้าน เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งการบริหารจัดการ ในด้านราคา สถานที่ การให้บริการ และดารดุแลรักษาความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว มีกรอบของการตั้งราคาท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันไม่แต่ต่างกันเหมือนการขายผ่านเว็ปไซด์ ที่ตัดราคาบางส่วนไปบวกบางส่วนจนทำให้เป็นการทำร้ายตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะมีการขยายออกไป ร่วมไปถึงการแก้ไขผู้ประกอบการที่ขาดมาตรฐานเห็นแก่ได้ไม่คำนึงถึงประเทศไทย และนอมินีของชาวจีนที่แฝงเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเงินรายได้ทุกนำออกไปจากจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย

Comments

comments