เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ จากสายพระเนตรอันยาวไกลในหลวงร. 9 ทรงให้สร้างเขื่อนแทนการสร้างฝาย(มีคลิป)

Share This:

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเขื่อนแรกเขื่อนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ จากสายพระเนตรอันยาวไกลทรงให้สร้างเขื่อนแม่งัด จากที่ราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อ
สร้างฝายเพราะในอนาคดจังหวัดเชียงใหม่จะเจริญรุ่งเรือง ต้องมีน้ำกินน้ำใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และหล่อเลี้ยงสายแม่น้ำปิง ล่าสุดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณปริมาณน้ำ 231 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 87%

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าววาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลในปัจจุบัน เแต่เดิมชื่อเขื่อนแม่งัด ได้จัดสร้างเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ จาการเล่าจากนายช่างในอดีตต่อกันมาว่า จากการที่ราษฎรในพื้นที่ ได้ถวายฎีกาเพื่อของสร้างฝายขึ้นมา ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชดำรัสให้กรมชลประทานได้ก่อสร้างเป็นเขื่อนขึ้นมา เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ได้มีน้ำกินน้ำใช้ ไว้ในอนาคดเพราะการเจริญรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ เขื่อนแม่งัดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านใหม่ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมา กฟผ. ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในปี พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จในปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

เขื่อนแม่งัดเป็นเขื่อนดินถม สูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าตัวเขื่อนเฉลี่ยปีละ 332 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 19 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

 

อย่างไรก็ตามจากพระปรีชาสามารถ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีต่อพศนิกรชาวเชียงใหม่จากการสร้างเขื่อนแม่งัดขึ้นมาทำให้ปัจจุบันปัยหาภัยแล้ง อุทกภัยตลอดจนการหล่อเลี้ยงระบบนิเวศของแม่น้ำปิง เกิดจากสายพระเนครของพระองค์ ที่พระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้นทำให้ชาวเชียงใหม่ได้มีน้ำกินน้ำใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงภันแล้งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลได้ช่วยให้ชาวเชียงใหม่ยังคงมีน้ำกินน้ำใช้ อยู่ตลอดทั้งปี ทำให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณปริมาณน้ำ 231 ล้าน ลบ.ม. (87%) มากกว่าปี 2559 82 ล้าน ลบ.ม.(31%) / มากกว่าปี 2558 163 ล้าน ลบ.ม.(62%)ระดับน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve 227 ล้าน ลบ.ม.) รับน้ำได้อีก 34 ล้าน ลบ.ม. (13%)

 

Comments

comments