รองนายกฯพลเอกฉัตรชัยเร่งรัดขุดเจาะอุโมงค์แม่งัด-แม่กวงให้ทัน 64 ยังติดขัดพื้นที่อุทยานฯ (คลิป)

Share This:

รองนายกฯ พลเอกฉัตรชัย ลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าการการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัดฯ – แม่กวงฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางน้ำในพื้นที่เชียงใหม่ – ลำพูน พบบางพื้นที่ยังค้องรอเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ

ที่บริเวณก่อสร้างอุโมงค์ ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีการเจาะอุโมงค์ส่งน้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย ดำเนินงานโดยกรมชลประทาน เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถสร้างความมั่นคงเรื่องบริหารจัดกาน้ำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ บรรเทาอุทกภัยและคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำปิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มี 2 ช่วง ช่วงแรกการขุดเจาะช่วงอ่างเก็บน้ำแม่งัด – แม่กวง และอาคารประกอบ คืบหน้าไปร้อยละ 27 ส่วนช่วงที่ 2 ขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำช่วงลำน้ำแม่แตง – แม่งัด และอาคารประกอบ คืบหน้าร้อยละ 10 ทั้งนี้สาเหตุที่งานยังไม่ขยับเร็สเพราะติดจั้นตอนการใช้พื้นที่เขตอุทยานฯ ส่วนการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม 745 ไร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเฉพาะพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จำนวน 229 ไร่ ที่อยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้เฉลี่ยอีกปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศน์ ต่อไป ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายด้านน้ำที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากและน้อมนำศาสตร์พระราชามาบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Comments

comments