บิ๊กฉัตรปลื้มสองหน่วยงานชลประทานและทหาร ร่วมมือทำแก้มลิงแก้ไขน้ำแล้งน้ำท่วมตามศาสตร์พระราชา

Share This:

รองนายกฯ พอเอกฉัตรชัย ชื่นชมการทำงานของทหารและชลประทานเชียงใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชาร. 9 มาแก้ไขน้ำท่วมน้ำแล้ง เตรียมของบประมาณกลางปี 61 สนับสนุนการทำแก้มลิงในพื้นที่ตลอดแนวคลองชลประทานแม่แตง เชียงใหม่เพื่อกักเก็บสำรองน้ำไว้ในฤดูแล้งแก้ปัญหาภัยแล้ง มี 4 แห่งในพื้นที่ทหารเปิดให้ใช้ หากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มน้ำได้อีก 3.5 ล้าน ลบ.ม.

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางดูการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในค่ายตากสิน หรือ กองพันธุ์สัตว์ต่างๆ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจานุวัฒน์ เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงานว่าได้น้อมนำพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาแก้ไขจัดสร้างแก้มลิงเก็บกักน้ำจากคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงแม่แตง โดยดำเนินโครงการ Water Bank ฝายแม่แตงเป็นโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย ทำหน้าที่ยกระดับน้ำในลำน้ำแม่แตงเข้าสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวายาวรวม 74.558 กม. เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรใน 5 อำเภอ คือ อำเภอแม่แตง , อำเภอแม่ริม , อำเภอเมือง , อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง พื้นที่ชลประทานปัจจุบัน 99,298 ไร่ นอกจากนี้ยังต้อง มีการส่งน้ำให้การใช้น้ำภาคอื่นๆ เช่นน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคประปาภูมิภาคเชียงใหม่, ประปาหางดง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประปากองบิน 41 – น้ำเพื่อระบบนิเวศน์ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว คูเมืองเชียงใหม่ (เทศกาลสงกรานต์), น้ำแม่ข่า (ผลักดันน้ำเสีย), พืชสวนโลก, ไนท์ซาฟารี, ศูนย์ประชุมฯ ฯลฯ

นายจานุวัฒน์ เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากน้ำแม่แตงไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ จึงมีน้ำมากเกินความต้องการในฤดูฝน และมีน้ำน้อยในฤดูแล้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นประจำทุกปีในอดีตปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำไหลในแม่น้ำปิงมีน้อยที่สุดในรอบ 96 ปี สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ประเมินสถานการณ์ว่าต้องเกิดการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง จึงได้วางแผนรับมือร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง โดยดำเนินโครงการ Water Bank ซึ่งมุ่งประเด็นช่วยเหลือน้ำในการอุปโภค – บริโภค เป็นอันดับแรกด้วยการสูบน้ำในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเกษตรกรอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยว จากคลองแม่แตงเข้าสู่สระเก็บน้ำต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ของส่วนราชการจำนวน 5 แห่ง รวมปริมาณน้ำ 1,091,000 ลบ.ม. และสูบกลับเข้าคลองเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2559 ที่ปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ และได้ดำเนินการจนผ่านเหตุการณ์วิกฤตดังกล่าวลุล่วงได้เป็นอย่างดี

ปัจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มในการใช้น้ำอุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีเทศกาล, กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จึงเสนอโครงการแก้มลิงในพื้นที่หน่วยราชการต่าง ๆ บริเวณข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของฝายแม่แตงเพื่อเก็บน้ำส่วนเกินในฤดูฝน และทยอยนำกลับมาใช้ในฤดูแล้ง ในลักษณะการฝากน้ำหรือ Water Bank จำนวน 6 แห่ง ความจุรวม 3,500,000 ลบ.ม.

ด้านรองนายกฯ ได้เตรียมเสนอการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดในการลงพื้นที่ รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อดำเนินการใช้้งบประมาณ 107 ล้านบาท เป็นงบกลางปี เพื่อมาเร่งดำเนินการจัดทำWater Bank หรือแก้มลิง ในได้ตามปริมาณในการกักเก็บน้ำที่ 3.5 ล้าน ลบ.ม. ตลอดแนวของคลองส่งน้ำแม่แตง ให้ได้มากที่สุด เป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยชลประทานเชียงใหม่และค่ายทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการมีน้ำอุปโภคบริโภคและที่สำคัญแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

Comments

comments