ดอยสุเทพ-ปุยจัดระเบียบประเพณีเตียวขึ้นดอยโรงทานให้ลงทะเบียนเพื่อลดขยะตกค้าง”เติมน้ำเตียวดอย” (มีคลิป)

Share This:

หัวหน้าอุทยนแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดระเบียบของผู้มาทำโรงทานแจกอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้เดินขึ้นดอยสุเทพให้มาลงทะเบียน พร้อมรับอาสาสมัครช่วยเหลือผ่านทางไลน์ ID: wimolshaya ในงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสาน ประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ที่ 28 พฤษภาคม 2561

นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าในปีนี้ได้จัดทำวีทีอาร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำหรับผู้ที่จะมาทำโรงทานในงานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2561 ต้องลงทะเบียนกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโรงทานปีนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นดอยสุเทพ และ ปีนี้ที่ประชุมมีมติห้ามไม่ให้มีการขายของเราจะพลักดัน ให้มีการลดขยะจากต้นทาง “เติมน้ำเตียวดอย” สำหรับโรงทานที่จะบริจาคน้ำในโรงทาน ปีนี้ขอความร่วมมือเปลี่ยนมาบริจาค “กระติกน้ำมีหูหิ้ว” ที่สามารถให้พุทธศาสนิกชนผู้มาแสวงบุญ ได้ใช้ในการเติมน้ำ แทนการแจกน้ำดื่มเป็นขวด และตั้งจุดบริการเติมน้ำแทนการแจกน้ำขวดแทนขอเรียนเชิญผู้ที่ลงทะเบียนโรงทานแล้ว ร่วมประชุมเพื่อหารือในการทำโรงทานปลอดขยะปีนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ด่านตรวจห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ข้อปฏิบัติในการทำโรงทาน
1. ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และของมึนเมาทุกชนิด
2. ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารสำหรับแจกจ่าย และ/หรือ จำหน่ายแก่ประชาชนโดยเด็ดขาด
3. งดใช้บรรจุภัณฑ์น้ำประเภทแก้วพลาสติกบางและหลอด ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้เท่านั้น
4. เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว จะต้องเก็บกวาดพื้นที่บริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย
และให้อยู่สภาพเดิม
5. งดนำอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ที่ 28 พฤษภาคม 2561

หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยพิจารณาไม่อนุญาตให้ดำเนินการในโอกาสต่อไป จุดรับลงทะเบียนโรงทานคือ ด่านตรวจห้วยแก้ว เลยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไป 200 เมตร อยู่ซ้ายมือ- เรารับอาสาสมัคร ที่จะมาช่วยงานหลายหน้าที่ โดยลงทะเบียนได้ที่ Line ID: wimolshaya มาช่วยกันทำให้เส้นทางบุญ ปลอดขยะ


อย่างไรก็ตามปัญหาขยะในปีที่แล้ว พร้อมนำเสนอสถิติรอบด้านที่บางข้อมูลเพิ่งมีการเริ่มเก็บ ทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกหลายๆอย่าง โดยเฉพะาปริมาณโรงทาน อาหาร และน้ำดื่มที่มากเกินความจำเป็นของ นักแสวงบุญ ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นดอยเพียงชั่วข้ามคืน แม้ว่าการจัดเก็บจะทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ปริมาณขยะ 27 ตัน ในหนึ่งคืน บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่น่าจะส่งผลดีทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมปีนี้ ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และภาคีเครือข่ายร่วมกันวางแผนการทำงานเชิงรุก และเราพยามจะผลักดัน “ดอยสุเทพโมเดล” เป็นการจัดการขยะจากต้นทางอย่างมีส่วนร่วม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เส้นทางบุญปลอดขยะ ปี2560

อีกไม่กี่วัน ประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา จะเวียนมาครบในปีนี้ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อยากนำเสนอภาพรวมของการจัดการปัญหาขยะในปีที่แล้ว พร้อมนำเสนอสถิติรอบด้านที่บางข้อมูลเพิ่งมีการเริ่มเก็บ ทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกหลายๆอย่าง โดยเฉพะาปริมาณโรงทาน อาหาร และน้ำดื่มที่มากเกินความจำเป็นของ นักแสวงบุญ ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นดอยเพียงชั่วข้ามคืน แม้ว่าการจัดเก็บจะทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ปริมาณขยะ 27 ตัน ในหนึ่งคืน บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่น่าจะส่งผลดีทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ปีนี้ ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และภาคีเครือข่ายร่วมกันวางแผนการทำงานเชิงรุก และเราพยามจะผลักดัน "ดอยสุเทพโมเดล" เป็นการจัดการขยะจากต้นทางอย่างมีส่วนร่วม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ มติที่ประชุมคณะทำงาน ณ วัดโลกโมฬี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 สรุปว่า- ผู้ที่จะมาทำโรงทาน ต้องลงทะเบียนกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโรงทานปีนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นดอยสุเทพ จุดรับลงทะเบียนโรงทานคือ ด่านตรวจห้วยแก้ว เลยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไป 200 เมตร อยู่ซ้ายมือ – ปีนี้ที่ประชุมห้ามไม่ให้มีการขายของ- เรารับอาสาสมัคร ที่จะมาช่วยในวันงาน โดยลงทะเบียนได้ที่ Line ID: wimolshayaข้อปฏิบัติในการทำโรงทาน 1. ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และของมึนเมาทุกชนิด2. ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารสำหรับแจกจ่าย และ/หรือ จำหน่ายแก่ประชาชนโดยเด็ดขาด3. งดใช้บรรจุภัณฑ์น้ำประเภทแก้วพลาสติกบางและหลอด ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้เท่านั้น4. เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว จะต้องเก็บกวาดพื้นที่บริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย และให้อยู่สภาพเดิม5. งดนำอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ที่ 28 พฤษภาคม 2561 หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยพิจารณาไม่อนุญาตให้ดำเนินการในโอกาสต่อไปขอบคุณ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ในการจัดทำวิดีทัศน์นี้

โพสต์โดย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย Doi Suthep-Pui National Park เมื่อ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2018

 

หมายเหตุคลิปภาภ จากเพจ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Comments

comments