ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่อำเภอสะเมิง (มีคลิป)

Share This:

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวย การโครงการชลประทานเชียงใหม่ หัวส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง และชาวบ้านในพื้นที่ ตำบล บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง กว่า 500 คน เปิดโครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในเขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

ปลัดระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการ KICKOFF พร้อมๆ กัน ทุกโครงการ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำหรับโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่แหล่งใหญ่ที่สุด ของประเทศไทย ในเขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ประกอบด้วย


1.โครงการแก้มลิงหนองบ่อแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ เป็นการขุดลอกสระเก็บน้ำแห่งที่ 1 ความจุ 95,000 ลบ.ม. (ความจุเพิ่มขึ้น 27,870 ลบ.ม.) และขุด ลอกสระเก็บน้ำแห่งที่ 2 ความจุ 120,000 ลบ.ม. (ความจุเพิ่มขึ้น 55,790 ลบ.ม.) พร้อมก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตทดแทนคลองดิน (เดิม) ยาว 1,636 ม.
2.ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากเหมือง พร้อมอาคารประกอบลำเหมืองห้วยน้ำใส เป็นการปรับปรุงทำนบดินหนองสมบูรณ์ โดยก่อสร้างทำนบดินใหม่ สูง 3 ม. พร้อมก่อ สร้างอาคารประกอบ ความจุ 480,000 ลบ.ม. (ความจุเพิ่มขึ้น 30,000 ลบ.ม.) พร้อมก่อสร้างอาคารอัดน้ำในลำห้วยน้ำใส จำนวน 7 แห่ง และขุดลอกลำห้วยน้ำใส ยาว 2,500 ม.
เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ พื้นที่แก้มลิงที่ได้รับการปรับปรุงจะมีความจุเพิ่มขึ้น 86,660 ลบ.ม.สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่บ้านหมู่ที่ 1,4,5 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประมาณ 1,300 ไร่ รวมถึงสามารถส่งน้ำสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮได้ เป็นอย่างดี ซึ่งจะสร้างรายได้ คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน อันเป็นเป้าประสงค์ของโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้ประชาชน ชุมชน อยู่ดีมีสุข

นอกจากการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งแล้ว ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการไทย นิยมยั่งยืน ส่วนของกรมชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการดำเนินการเกี่ยวกับเมนูการจ้างแรงงานชลประทาน บำรุงรักษาอาคารชลประทาน สร้างรายได้แก่ เกษตรกร จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 4.4 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงาน ผู้ขึ้นทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำกว่า 177 คน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตาม กรอบการขับเคลื่อนคนไทยไม่ทิ้งกัน และอีก 1 เมนูที่ดำเนินการ เป็นการใช้ยางพาราในงานซ่อมแซมถนนชลประทาน ถนนบนสันเขื่อน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ สัญจรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 17 โครงการ ครอบคลุม 10 อำเภอ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการใช้น้ำยางพารามากกว่า 55 ตัน เมื่อถนนยางพารา ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ จะมีราษฎรได้รับประโยชน์ กว่า8,449 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะเน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการดำเนินงานจะมีหน่วยภายนอก รวมถึงภาคประชาชนเข้ามาร่วม สังเกตการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการเหล่านี้จะสร้างประโยชน์สุขให้กับการพัฒนาประเทศ เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

Comments

comments