องค์การพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวพลักดันชุมชนพี่ช่วยชุมชนน้องท่องเที่ยวยั่งยืน (มีคลิป)

Share This:

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated) โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้วางแนวทางของกลุ่มพี่เลี้ยงของชุมชนที่เข้มแข็งกลุ่มอารยธรรมล้านนาให้กับกลุ่มชุมชนน้องที่จะมีการต่อยอดการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน 1.สร้างเข้าใจว่าเราทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปทําไม ผลลัพธ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร 2.ทำความเข้าใจแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 3.สร้างความเข้าใจระบบการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฐานในการตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานร่วมมือกันอย่างบูรณาการโดยเห็น การคิดเชื่อมต่อระหว่างการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆ 4. เข้าใจและประยุกต์แนวคิดสู่การเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าทรัพยากรท่องถิ่นในชุมชน 5.เข้าใจการดําเนินการตลาดและการคิดเชิงการตลาดที่เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ และ6. ขยายผลใช้ความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานด้านการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ดีขึ้น โดยนำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางต่างๆ ให้แก่กัน

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวจะรูปแบบไหนก็ตามของชุมชนที่จะต้องเน้นความปลอดภัย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันทั่วประเทศ เพื่อพลักดันใหัการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยการทำงานของทุกภาคส่วนที่พลักดันด้านการท่องเที่ยยวของประเทศไทยจะร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวการทำงานแบบบูรณาการทำงานตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

comments