องค์การสวนสัตว์ จัดการประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26

Share This:

องค์การสวนสัตว์ จัดการประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA2018)

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA2018) ซึ่งมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ เอ็มเพรส คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์, นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การสวนสัตว์ในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การจัดประชุมระหว่างประเทศ ที่องค์การสวนสัตว์ได้รับโอกาสอันดี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA2018) ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งการได้รับเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงการมีมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการสัตว์ที่ดีและมีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก สำหรับการส่วนการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (SEAZA) มีหัวข้อ คือ “Impact of Zoos in saving species & nature education” เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการบริหารจัดการสวนสัตว์ในระดับสากล

สำหรับในประเทศไทยก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการอนุรักษ์ โดยเฉพาะนกกระเรียน ที่พบเห็นก็มีการถูกล่า หรือถูกฆ่าตาย ซึ่งนกกระยางก็เป็นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์ ดังนั้น การอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศ ประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลและประเทศก็ต้องช่วยประชาชนในการกระจายผลผลิตทางเกษตรกร เพราะประชาชนช่วยอนุรักษ์สัตว์ให้ นอกจากนี้ก็ต้องปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษ์สัตว์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของการล่าสัตว์ป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่า เพราะการล่าสัตว์ป่าจะเป็นการทำลายสมดุลทางธรรมชาติ สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อธรรมชาติ เป็นการยืนยันว่าธรรมชาติในจุดดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ เมื่อธรรมชาติสมบูรณ์ ประชาชนก็ได้ประโยชน์จากป่าด้วย แล้วการล่าสัตว์ป่า การนำเนื้อสัตว์ป่าออกมา อาจจะเกิดความเสี่ยงด้วย เพราะอาจนำเชื้อโรคบางอย่างจากสัตว์มาสู่คนได้ ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ใช่ทำลายธรรมชาติและสัตว์ป่า และเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนปัญหาสิ่งที่พบเจอ เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในการอนุรักษ์สัตว์ในประเทศ และสวนสัตว์ในประเทศไทย หากสวนสัตว์ไหนที่ไม่มีการพัฒนาเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ ทางสวนสัตว์แห่งนั้นก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนไป หรือยกเลิกไป เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การบริหารจัดการสวนสัตว์แต่ละแห่งมีชนิดและจำนวนสัตว์อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานของสวนสัตว์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การเป็นผู้นำด้านสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากลเพื่อการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งแสดงผลงานไปสู่ทั่วโลก เป็นสิ่งที่ทางองค์การสวนสัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบความความสำเร็จอย่างสูงสุด จนเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ ในระดับอาเซียน ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล

สำหรับสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) เป็นการรวมกลุ่มกันของสวนสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการให้ความรู้แก่สาธารณะชน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของสัตว์ป่า ในส่วนของทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีการจัดเตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดบุคลากรให้การต้อนรับนำชมแหล่งเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ การตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม และอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ อีกด้วย ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี นามสวนสัตว์เชียงใหม่ : สวนสัตว์แห่งความสุข ของคนเชียงใหม่ และผู้มาเยือน

 

Comments

comments