เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวัง ภัยแล้ง เน้นย้ำเกษตรกร ให้ติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด

Share This:

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวัง ภัยแล้ง เน้นย้ำเกษตรกร ให้ติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอฮอด นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะ เกษตรกร ผู้นำเครือข่าย 7 อำเภอ 70 ราย ประกอบด้วย อำเภอสันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย แม่แจ่ม ในการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก.ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ประธานศูนย์เครือข่าย สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก. ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย การบูรณาการ การทำงานของ ศพก. แปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหัวข้อในการฝึกอบรมได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. จังหวัดเชียงใหม่ , เทคนิคการพูดในที่ชุมชน ,การขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย แอพพลิเคชั่น Farmbook และการสรุปประเด็น และการนำเสนอ

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำ การเฝ้าระวังสถานการณ์ ภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เกษตรกร หมั่นสำรวจแหล่งน้ำ ของตนเอง ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตร ทั้งหมด ประมาณ 2ล้านไร่ และมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม มะม่วง และกล้วยหอม ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เตือนให้เกษตรกร ได้ใช้น้ำในการทำเกษตรอย่างคุ้มค่า และแนะนำวิธีลดการสูญเสียน้ำของพืช อาทิเช่น โดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตรนำมาคลุมโคนต้น เพื่อลดการคายน้ำ รวมไปถึง ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่นพืชตระกูลผักต่างๆ และในส่วนพืชที่ต้องดูแลไม่ให้ขาดน้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ ได้แก่ ลำไย และมะม่วง เกษตรจังหวัดกล่าว

Comments

comments