เชียงใหม่ เกษตรเชียงใหม่เฝ้าระวังพื้นที่ภัยแล้งเน้นย้ำให้เกษตรอำเภอ 25 อำเภอสั่งสำรวจพื้นที่คาดจะส่งผลกระทบ

Share This:

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเกษตร 25 อำเภอได้เน้นย้ำเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ติดตาม เฝ้าระวังถานการณ์ น้ำในพื้นที่การเกษตร ที่จะส่งผลให้เกิดภัยแล้ง และส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกไม้ผล พืชผักเกิดความเสียหายได้ และให้แนะนำวิธีลดการสูญเสียน้ำของพืช อาทิเช่น การใช้เศษวัสดุทางการเกษตรนำมาคลุมโคนต้น เพื่อลดการคายน้ำรวมไปถึง ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่นพืชตระกูลผักต่างๆ

การเฝ้าระวังสถานการณ์ ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ประมาณ 2 ล้านไร่ และมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม มะม่วงและกล้วยหอม ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรได้ใช้น้ำในการทำการเกษตรอย่างคุ้มค่า และแนะนำวิธีลดการสูญเสียน้ำของพืช อาทิเช่น การนำเอาเศษวัสดุทางการเกษตรมาคลุมโคนต้น เพื่อลดการคายน้ำของพืช โดยเฉพาะ ไม้ผลยืนต้น เช่นลำไย และมะม่วง ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่นพืชตระกูลผักต่างๆ

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำแจ้งเตือน ให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ นอกเขตชลประทาน เช่น อำเภอจอมทองและ ฮอด ให้ หมั่นดูแล พืชผลทางการเกษตรของตนเอง อย่างใกล้ชิด ถ้าหากได้รับความเสียหายให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ,สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการอย่างไรก็ตามให้มีการติดตามงานโครงการต่างๆตามภารกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการตามนโยบาย ของรัฐบาล อาทิเช่น การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 ,โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ปี 2562 ,การเตรียมความพร้อม ในการเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ฯลฯ

Comments

comments