เชียงใหม่ เกษตรกรปลูกลำไยเจอภัยแล้งแล้วที่อำเภอจอมทองแห้งเฉาตาย

Share This:

เชียงใหม่ เกษตรกรปลูกลำไยเจอภัยแล้งแล้วที่อำเภอจอมทองแห้งเฉาตาย เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ร่วมวางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ำ ร่วมกับเกษตรกร โดยให้เกษตรกรรักษาต้น รักษาความชื้น ตัดแต่งกิ่ง เลี่ยงการทำลำไยนอกฤดูในช่วงแล้งนี้

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่3 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ไม้ผล ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าตั้งแต่วันที่ 1พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้ติดสถานการณ์ ปัญหาภัยแล้งทั้งอำเภอจอมทองซึ่งเป็นแหล่งปลูกลำไยมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 57,000 ไร่ เกษตรกร อยู่นอกเขตชลประทาน อย่างสวนของประธานแปลงใหญ่ อำเภอจอมทอง นายสุธรรม อ๊อดต่อกัน ปลูกลำไยในพื้นที่ หมู่4 ตำบลแม่สอย อำเเภอจอมทอง การใช้น้ำหลักจากแม่น้ำปิง โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย รับผิดชอบส่งน้ำใน3ตำบล คือ ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ ตำบลบ้านสบเตี๊ย 50,000 กว่าไร่ทำให้ต้องมีการจัดสรรน้ำจากโครงการพร้อมทั้งเกิดการทิ้งช่วงนานของฝน ทำให้เกษตรบางส่วนได้รับผลกระทบ อย่างเช่นในสวนลำไยก็จะทำให้ลำไยขาดน้ำใบเฉาแห้ง ลูกที่ติดผลสลัดร่วงเกษตร ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมวางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ำ ร่วมกับเกษตรกร โดยให้เกษตรกรรักษาต้น รักษาความชุ่มชื้น ตัดแต่งกิ่ง เลี่ยงการทำลำไยนอกฤดูในช่วงแล้งนี้

อย่างไรก็ตามอำเภอจอมทอง มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 2 ,000,000ไร่ ซึ่ง พืชเศรษฐกิจที่มีพื้นที่มากได้แก่ พืชไร่ 600,000 ไร่ ไม้ผล 500,000ไร่ พืชผัก 150,000 ไร่ ข้าวนาปรังพื้นที่ 110,000ไร่ พืขผัก 50,000ไร่ และยังมีไม้ผล 500,000 กว่าไร่ ที่ผ่านมาทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตามให้คำปรึกษาเกษตรกร วางแผนการทั้งชนิดพืชที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกในช่วงแล้ง ใช้น้ำน้อย พืชผักอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้สัมพันธ์กับการใช้น้ำร่วมกับชลประทานจังหวัด ย้ำเตือนเกษตรกรที่อยู่พื้นที่นอกเขตชลประทานให้เลี่ยงการเพาะปลูก พืช ในส่วนไม้ผล ก็เน้นให้เกษตรกรนำเศษไม้เศษวัสดุทสงการเกษตร พูนโคนต้น เพื่อรักษาความชุ่มชื้น พร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง แหล่งน้ำขนาดเล็กหรือบ่อบาดาลน้ำตื้นเพื่อใช้หล่อเลี้ยงน้ำให้ลำต้นเพื่อรักษาต้นให้สามารถผ่านช่วงแล้งนี้ไปได้

Comments

comments