เชียงใหม่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ย้ำเกษตรกรเฝ้าระวัง และรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

Share This:

เชียงใหม่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ย้ำเกษตรกรเฝ้าระวัง และรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ในเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (มะม่วงส่งออก) เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เกษตรกรเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง จโดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ประมาณ 2 ล้านไร่ และมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม มะม่วงและกล้วยหอม

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรได้ใช้น้ำในการทำการเกษตรอย่างคุ้มค่า และแนะนำวิธีลดการสูญเสียน้ำของพืช อาทิเช่น การนำเอาเศษวัสดุทางการเกษตรมาคลุมโคนต้น เพื่อลดการคายน้ำของพืช โดยเฉพาะ ไม้ผลยืนต้น เช่น ลำไยและมะม่วง ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลผักต่างๆ

ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำแจ้งเตือน ให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ นอกเขตชลประทาน เช่น อำเภอจอมทอง ดอยหล่อ ฮอด ให้หมั่นดูแล พืชผลทางการเกษตรของตนเอง อย่างใกล้ชิด ถ้าหากได้รับความเสียหายให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ,สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป

Comments

comments