เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอจอมทอง

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอจอมทอง ตรวจสอบลำน้ำปิงตลอดสายพร้อมการกักเก็บน้ำประตูระบายน้ำ 3 แห่งทางอำเภอตอนใต้ ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การใช้น้ำของประชาชนทั้งอุปโภคและการเกษตร ทั้งนี้ยังต้องขอความร่วมมือเกษตรกรช่วยใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำตามรอบเวรที่เจ้าหน้าที่ชลประทานหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาย เชษฐพงศ์ นันทิทรรภ นายช่างชลประทานชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงเหนือและท้ายประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประตูระบายน้ำมีกักเก็บน้ำได้มากเท่ากับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นประตูระบายน้ำสุดท้ายก่อนจะไหลผ่านทะเลสาบดอยเต่าไปลงเขื่องภูมิพล จังหวัดตาก

ล่าสุดปริมาณน้ำเก็บกักเหนือประตูระบา ย2.37 ล้านลูกบาศน์เมตร มีการระบายน้ำท้ายอัตรา 3.5ลูกบาศน์เมตร/วินาทีหรือประมาณวันละ302,400 ลูกบาศน์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ในการควบคุมและการบริหารจัดการน้ำให้สถานีสูบน้ำด้านเหนือน้ำ26สถานีและด้ายท้ายน้ำ8สถานีพร้อมติดตามการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบแปะ3หมู่ที่1ตำบลบ้านแปะและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สารภี 1 ตำบลแม่สอย ซึ่งมีการสูบน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ขณะเดียวกันตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำใย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของนายสุธรรม อ๊อดต่อกัน พร้อมทั้งติดตามการช่วยเหลือสวนลำใยหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะแล้งจำนวน 100 ไร่ และแสดงอาการแล้ว 15 ไร่

เป็นพื้นที่สวนลำใยของนายอุทัย แสนอ้าย โดยลำไยเกิดอาการเหี่ยวเฉาจากการขาดน้ำเนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีแรงดันไฟต่ำทำให้ปั๊มน้ำไม่สามารถดึงน้ำจากบ่อบาดาลได้โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ได้ให้สนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนและจะทำการสูบน้ำในแปลงดังกล่าวแล้วเสร็จ นอกจากนี้ได้รับการประสานจากนายวิทธิกร ปัญญามี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลแม่สอย ตรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยขะหมาหลวงเพื่อพิจารณาเสนอแผนงานการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ ปัจจุปันยังไม่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แต่อย่างใด ทั้งนี้ยังต้องขอความร่วมมือเกษตรกรช่วยใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำตามรอบเวรที่เจ้าหน้าที่ชลประทานหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

Comments

comments