เชียงใหม่ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

Share This:

 

เชียงใหม่ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในทุกช่องทาง อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา โดยให้ความสำคัญกับการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนถึงประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึง

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนและเริ่มมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ ดังนั้น ทางจังหวัดจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานติดตามสถานการณ์ขึ้น ในส่วนอำนวยการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อติดตามสภาพอากาศ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มขึ้น ในส่วนของการแจ้งเตือนภัยประชาชน ทางจังหวัดได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในทุกช่องทาง อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา โดยให้ความสำคัญกับการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนถึงประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางแจ้งข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ในการดูแลประชาชน

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบจุด/พื้นที่ปลอดภัยให้มีความพร้อมรองรับการอพยพประชาชน และปรับแผนการอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงจากภัยที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มในพื้นที่เชิงเขาหรือพื้นที่ลาดเอียง ฯลฯ ให้มีการจัดระบบพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมดำเนินการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ปลอดภัย สำหรับรองรับการอพยพประชาชนให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

comments