เชียงใหม่ เตรียมยกระดับองานเครื่องเขินที่เริ่มสูญหายต่อยอดสู่คนรุ่ใหม่ สร้างสรรงานอย่างไลฟ์สไตล์เพื่อเป็นอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่

Share This:

เชียงใหม่ เตรียมยกระดับองานเครื่องเขินที่เริ่มสูญหายต่อยอดสู่คนรุ่ใหม่ สร้างสรรงานอย่างไลฟ์สไตล์เพื่อเป็นอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เริ่มหดหายไปตามกาลเวลาหลงเหลือแหล่งผลิตไม่กี่แห่ง โดยเฉพาะต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสานงานให้คงอยู่สืบไป

นางพรสวรรค์ หมายยอด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน พร้อมดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. นายรัฐ เปลี่ยนสุข ศิลปิน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนากร สถาปนิก พร้อมผู้ผลิตเครื่องเขิน สัมมนาเพื่อยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ของกลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮองสอน พบว่าการสร้างงานหัตถกรรมเครื่องเขินของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นงานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะย่านวัวลาย แต่ปัจจุบันลงเหลือผู้ผลิตคนรุ่นเก่า ขาดการสืบสานต่อยอดจากคนรุ่นใหม่ ที่นับวันจะเหลือช่วงทำเครื่องเขินลดน้อยลง

อย่างไรก็ตามเพื่อยกะดับงานเครื่องเขิน ของผู้ประกอบการเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ได้อนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมเครื่องเขินไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้กระตุ้นเพื่อให้เกิดการรัษาภูมิปัญหาของคนโบราณให้คงอยู่ พร้อมการประยุกต์เครื่องเขินให้มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้มีรูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ จากของเดิม จะดำเนินการคัดสรรผู้ประกอบการเครื่องเขินที่ออกรูปแบบใหม่เข้าร่วม จำนวน 15 รายเพื่อให้เกิดงานเครื่องเขินรูปแบบใหม่ ดึงดูดผู้บริโภคผู้สนได้เลือกซื้อเครื่องเขินนอกจากแบบเดิมๆ ให้กลับมามีความนิยมซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

Comments

comments