เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เร่งอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน พร้อม ยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

Share This:

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขิน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เร่งอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมเครื่องเขินถ่ายไปยังผู้ประกอบและนักเรียนนักศึกษา ผู้สนใจเพิ่มให้เกิดการกระตุ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญา ประยุกต์ใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

นางพรสวรรค์ หมายยอด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องเขิน ภายใต้โครงการ ยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขินของกิจกรรมภายในโครงการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเขินให้กับกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพให้เหลือ 15 ราย รวมไปถึงดำเนินการคัดเลือก จากการผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเขิน จำนวน 15 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบ และพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (กลางน้ำ)

อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน นับว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตกรรมที่สำคัญ อีกทั้งยังมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตกรรม ที่มีคุณภาพ ซึ่งสร้างรายได้ต่อปีมูลค่ามหาศาลและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งนี้มีแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน ให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำการผลิตเครื่องเขิน และผู้ที่สนใจ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการกระตุ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญา ประยุกต์ใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่มองไม่เห็นหรือยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet Needs) ผ่านการคิดค้นการใช้ งานรูปแบบใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่เคยทำได้มาก่อน (New Usage) หรือสร้างคุณค่าใหม่ (New Value) ใน สายตาของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ (Potential Market)

Comments

comments