เชียงใหม่ ภาคเหนือบน 1 พร้อมเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก พร้อมผลักดันเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองชั้นนำแห่งกาแฟ

Share This:

เชียงใหม่ ภาคเหนือบน 1 พร้อมเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ จัดNorthern Thailand Food Valley ภายในงาน LANNA EXPO 2019 มีผู้ประกอบเกษตรแปรูกว่า 200 บูธ เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมเกษตรภาคเหนือสู่ครัวดลก พร้อมผลักดันเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองชั้นนำแห่งกาแฟ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด Northern Thailand Food Valley ตามแนวคิด สร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารสร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล ภายในงาน LANNA EXPO 2019 พร้อมนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการเกษตรแปรรูป กว่า 200 หลาย พร้อมผู้ประกอบการกาแฟ ในพื้นที่ 4 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮองสอน ของกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือบน 1 ณ ฮอล 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามโครงการNorthern Thailand Food Valley เพื่อเป็นการรเริ่มส้างรากฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ครัวโลก หรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง เป็นไปตามนดยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยสู่ครัวโลก เป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารในระดับนานาชาติ ซึ่งภาคเหนือ มีศักยภาพในการผลิตอาหาร เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ด้าานการเกษตร สูการแปรรูป เป็นอาหารสู่การส่งออก ซึ่งภายในงานจะได้เห็นศักยภาพของผู้ประกอบที่มาออกบูธกว่า 200 บูธ พร้อมการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองแห่งการผลิต การเรียน ศึกษา และการส่งออกที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ป้อนสู่ตลาดโลก

Comments

comments