เชียงใหม่ ผอ.ชป.เชียงใหม่ลุ้น 2 เดือนค่าเฉลี่ยให้ใกล้ปี 58 พร้อมสำรองน้ำ 3.9 ล้านไว้ พื้นที่การเกษตร 3 แสนไร่ขอชะลอไว้ก่อน

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.เชียงใหม่ลุ้น 2 เดือนค่าเฉลี่ยให้ใกล้ปี 58 พร้อมสำรองน้ำ 3.9 ล้านไว้ หลังสถานการณ์ค่าเฉลี่ยน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ของปี 58 ที่ห้วงฝน 800 กว่ามม. แต่เข้ามามีปีนี้เพียง 300 กว่าหวัง 2 เดือนให้เกิดค่าเฉลี่ยของปี 58 จะช่วยให้รอดพ้นวิกฤตภัยแล้ง ปี 63 ขอให้ฝนตกลงมาก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว ที่จะแล้งยาวทุกอ่างกักเก็บน้ำต่อเนื่องรองรับ พื้นที่การเกษตรกว่า 3 แสนให้ชะลอไว้ก่อน

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวดเชียงใหม่ จากการตรวจวัดช่วงตั้งแต่เข้าฤดูฝนมาจนถึงขณะนี้ตรวจวัดได้300 กว่ามิลลิเมตร ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในห้วงของปี 2558 ซึ่งตลอดฤดูฝนของปี 58 จะอยู่ที่ 800 กว่ามิลลิเมตร แต่ค่าเฉลี่ยปกติของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 1,200 กว่ามิลลิเมตร ซึ่งในปีนี้ยังต่ำกว่าเกณฑ์ต้องรอให้ห้วงอีก 2 เดือนคือสิงหาคมและกันยายน ให้ปริมาณน้ำฝนตกลงมาเดือนละ 250 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยนก็จะใกล้กับปี 2558 หรือตกมากกว่านั้นก็จะทให้เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยปกติ

ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีน้ำ 75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 ใช้การได้ 63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป้นร้อยละ 23 ส่วนเข่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำ 43 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ16 น้ำใช้การได้ 29 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนปริมาณน้ำในอ่างขนาดกลาง 12 แห่ง มีน้ำรวมกัน 26 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 น้ำใช้การได้ 21 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนอ่างขนาดเล็ก 117 แห่ง มีน้ำรวมกัน 29 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 น้ำใช้การได้ 25 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38

อย่างไรก็ตามสำนักงานชลประทานที่ 1 และสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้ว่างแผนบริหารจัดการใช้น้ำเบื้องต้นให้มีการกักเก็บน้ำไว้ในอ่างทุกแห่งให้มากที่สุด โดยเฉพาะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคใช้ในการผลิตประปาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการสำรองน้ำไว้จำนวน 3. 9 ล้าน ลบ.ม.จากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง อ่างเก็บน้ำ- แม่หยวก อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า และแก้มลิงต่างๆ อีก 7 แห่ง เพื่อให้เพียงพอในห้วงนี้ไปจนถึงฤดูแล้งหน้า

ซึ่งจำนวนน้ำดังกล่าวจะอยู่ในฝั่งอ่างเก็บน้ำและแก้มลิงฝั่งตะวันตกของคลองชลประทานแม่แตง เพื่อส่งน้ำให้กับประปาเชียงใหม่สาขาอุโมงค์ใช้น้ำดิบผลิตประปาให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำ ประปาเชียงใหม่ฝั่งต้องเพราะต้องใช้น้ำดิบจากคลองชลประทานแม่แตงในการผลิตน้ำประปา เฉลี่ยวันละ 28,000-30,000 ลูกบาศก์เมตร เน้นย้ำเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานกว่า 3 แสนไร่ของชะลอการปลูกข้าวและการเกษตรที่ต้องใช้น้ำมากลงไว้ก่อน

Comments

comments