เชียงใหม่ ผอ.ชป.เชียงใหม่สรุป 1 สัปดาห์น้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่น้อยถึงฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณน้ำมากกว่าปี 2558 เพียงเล็กน้อย

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.เชียงใหม่สรุป 1 สัปดาห์น้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่น้อยถึงฝนตกต่อเนื่อง ปริมาณน้ำมากกว่าปี 2558 เพียงเล็กน้อย หากเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยมากโดยเฉพาะเขื่อนแม่งัด ต้องมีน้ำถึง 60 ล้าน ลบ.ม. ถึงจะปลอดภัยของการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หล่อเลี้ยงระบบนิเวศและผลิตประปา

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าในห้วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากการรวบรวมปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวน 3.5 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 2.8 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล่าสุด 79 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 30 ส่วนเขื่องแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวน 6.1 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 1.7 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล่าสุด 45 ล้าน ลบ.ม. รวมจำนวน 2 เขื่อน มีน้ำรวมกัน 124 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 23

อย่างไรก็ตามจากสถิติของปี 2562 ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 2 สิงหาคม ปริมาณน้ำไหลเข้าเข่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล รวม 8 ล้าน ลบ.ม. หากเปรียบเทียบปี 2561 น้ำไหลเข้าจำนวน 43 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปี 2562 น้อยกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ19 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำเข้าเขื่อนปี 2562 รวม จำนวน 19 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปี 2561 ร้อยละ 37 มีน้ำน้ำไหลเข้า 53 ล้าน ลบ.ม.

พบว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัดน้อยมากของปี 2562 ทำให้การกักเก็บน้ำไว้เพื่อรองรับในฤดูแล้งหน้าของปี 2563 ต้องมีน้ำ 60 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การผลิตน้ำประปา และการเกษตร ถึงจะปลอดภัยพบว่าตอนเหนือของเขื่อนยังมีฝนตกลงมาน้อยไม่มีน้ำท่าไหลลงสู่ตัวเขื่อน อย่างไรก็ดีประชาชนยังต้องใช้อย่างประหยัด โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งปริมาณน้ำปี 2562 นี้มีมากกว่าปี 2558 ที่วิกฤตภัยแล้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Comments

comments