เชียงใหม่ ปี 63 จ่อเจอภัยแล้งหลังน้ำฝนและน้ำท่าต่ำกว่าเกณฑ์ ผช.ชป.ชม ฝากทุกส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.ชม. เผยปีนี้เชียงใหม่น้ำน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งน้ำฝนและน้ำท่า 2 เขื่อนใหญ่ 12 ขนาดกลาง 117 ขนาดเล็กเหลือรวมกันไม่ถึง 50 % สถิติต่ำกว่าปี 62 จ่อจอภัยแล้งต้องช่วยกันประหยัดน้ำ งดการทำนาปรังและปลูกพืชใช้น้ำน้อย เกษตรกรควรกักเก็บน้ำสำรองไว้ หลังมค.-พค.อุตุฯเผยฝนน้อยกว่าเกณฑ์ 5-10 %

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าจากสถานการณ์น้ำใจอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด อ่างเก้บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 117 แห่ง มีน้ำรวมกันเพียงร้อยละ 43 ยังไม่ถึงครึ่งของความจุรวมกันทั้งหมด สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำโดยเฉพาะภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกต่ำกว่าเกณฑ์ ตลอดจนน้ำท่าก็ต่ำกว่าเกณฑ์เช่นกัน ในปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกคราถึงเดือนพฤษภาคม ปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 5-10 ซึ่งปริมาณน้ำในปี 2563 จำต่ำกว่าปี 2562 กว่าครึ่งหนึ่ง แต่จะมากวก่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งกว่าครึ่งหนึ่งเช่นกัน

อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำล่าดสุดของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ปริมาณน้ำล่าสุด 151 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 จะมีน้ำใช้การได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง 105 ล้าน ลบ.ม. ใช้ในพื้นที่ขลประทานแม่งัดจำนวน 35 ล้าน ลบ.ม. และ 70 ล้าน ลบ.ม. ใช้เพื่อรักษระบบนิเวศลำน้ำแม่ปิง และน้ำเพื่อการเกษตร แต่น้ำเพื่อผลิตน้ำประปาได้สำรองไว้ รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำแก้มลิงในค่ายทหาร ที่จะใช้หลักในการผลิตน้ำประปากรณีเกิดภัยแล้งขาดแคลนนำ

ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภภอดอยสะเก็ด ปริมาณน้ำ 78 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 ได้หยุดการส่งน้ำออกไป พร้อมขอความร่วมมือต่อเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย และชาวนา งดการปลูกข้าวนาปรัง น้ำใช้การ 10 ล้าน ลบ.ม. น้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลักในการผลิตน้ำประปา 5.9 ล้าน ลบ.ม. และสำรองน้ำไว้จำนวน 43 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าต่ำกว่าเกณฑ์ลดความเสี่ยงการเจอภัยแล้งในปี 2563


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998

Comments

comments