เชียงใหม่ ชาวบ้านรู้หรือยัง ห้ามเผาในที่โล่งแล้วนะ 10 มค-30 เมย. โทษหนักทั้งจำและปรับ

Share This:

เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศควบคุมพื้นที่ห้ามเผาในที่โล่งแจ้งแล้วป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษ เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามประกาศกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางการกฎหมายในการควบคุม แจ้งต่อนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่มีผลเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน หลังปัญหาฝุ่นควันในปีนี้เริ่มเร็วขึ้นของเดือนมกราคม ซึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้้ง กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของทำให้ความกดอากาศไม่สามารถช่วยระบายฝุ่นควันที่จะลอยเข้ามาสะสมในเขตเมือง เพื่อลดปัญหาจากการเผาในที่โล่งจึงเริ่มห้ามเผาเร็วขึ้น

ส่วนมาตรการทางกฎหมายเอามาใช้อย่างเข้มงวดหากพบผู้กระทำความผิดจะองได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ.2535 แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พศ.2560 มาาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันตรายก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ(4)การกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่ว แสง รังสี เสียง ความร้อยนสิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทอน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อพบว่าบุคคลได้ก่อเหตุรำคาญขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญนั้น ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีโทษความผิดตามมาตรา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิด เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ทั้งนี้หากประชาชนบเห็นการเผาในที่โล่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191

ตามประกาศเน้นยำให้ข้าราชการในพื้นที่ทุกคน ทุกสังกัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหย่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกสภาตำบล ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ และร่วมชี้แจงให้ประชาชนท้องที่ปฎิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุแฟ้มภาพ ไฟไหม้ป่าปี 2562


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998

Comments

comments