เชียงใหม่ ชาวอ.จอมทองและฮอด จะเฮเมื่อไร รอชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำ 3แห่ง

Share This:

เชียงใหม่ รองอธิบดีกรมชลติดตามการออกแบบเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง อำเภอจอมทองและอำเภอฮอด เป็นอ่างเก็บอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะประชาชรรอมานานหลายปี เบื้องต้น 3 แห่งจะเห็นรูปร่างราวปลายปี 64 เพื่อให้ประชาชนมั่นใจมีอ่างเก็บน้ำได้ใช้

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานติดตามความคืบหน้าของการออกแบบสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ชี้แจงความคืบหน้าของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ สามารถบรรเทาภัยแล้ง-น้ำหลาก สร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโครงการพระราชดำริมากถึง 500 โครงการ แล้วเสร็จประมาณ 400 โครงการเศษ ปัจจุบันมีโครงการที่ได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแล้วเสร็จอีก 3 แห่ง ได้แก่ (1) อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง (2) อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด และ (3) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร และมีบางส่วนที่จะใช้รักษาระบบนิเวศน์ และจะยังประโยชน์กับบริเวณพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงได้ด้วย ถือเป็นประโยชน์กับประชาชนในอำเภอจอมทอง และอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามมีการศึกษาผลกระทบของพื้นที่ และการออกแบบอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนการกักเก็บน้ำให้เกิดผประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้มีการหารืออาจจะขอการเบิกงบประมาณเบื้องต้นก่อนเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีความอุ่นในว่าได้สร้างอ่างเก็บน้ำอย่างแน่นอน ไม่ต้องรอคอยอย่างมีความหวังอีกต่อไปราวปลายปี 2564 นี้ แต่ด้านปัญหาการเพิกถอนที่ดินเขตป่าอุทยานแห่งชาติอาจเป็นอุปสรรคที่คาดจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่จุดไหนที่ไม่ใช้พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และออบหลวง ก็จะดำเนินการ ส่วนพื้นทีป่่าสงวนได้ทำเรื่องขอใช้พื้นที่มีเนื้อร่วมกันแล้วเกือบ 1 พันไร่ ขอให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจกรมชลประทานเดินหน้าเพื่อให้อ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งได้ก่อสร้างดำเนินการอย่างแน่นอน

ตามที่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน วางยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี มีอยู่ 5 ประเด็น ในแต่ละประเด็นเกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชาหรือหลักของการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น ประเด็นที่ 1 ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ ก็ใช้หลักในเรื่องของการทรงงานในเรื่องขององค์รวม เรื่องของภูมิสังคม ในเรื่องของภูมิศาสตร์ หรือภูมิปัญญา เพราะในการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำนั้นจะมีความแตกต่างกัน เราวางแบบสำเร็จรูปว่าจะสร้างเขื่อนอย่างเดียวทั้งหมดไม่ได้ ฉะนั้นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความสำคัญยิ่งที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานและการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานที่ถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริหลายโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อยังประโยชน์แก่ประสพนิกรของพระองค์ท่านในลุ่มน้ำต่างๆ


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments