เชียงใหม่ กำนันไฟแรงป่าแดดเสนอ”ลุงตู่”ผ่าน รมช.เกษตรปัดฝุ่นธนาคารขยะกลับมาใช้

Share This:

เชียงใหม่ กำนันหนุ่มไฟแรงป่าแดดเสนอรมช.เกษตรปัดฝุ่นธนาคารขยะกลับมาใช้ ศูนย์โมเดลการทำปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน ลดหมอกควันในชุมชนเมือง เพราะเมืองเชียงใหม่ต้องประสบปัญหาขยะล้นเมือง โดยเฉพาะจากเศาวัชพืชต้องหาแหล่งกำจัด

กำนันโหน่ง หรือ นายวีรชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ นายกสมาคนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีผ่านไปยังนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เดินทางมาภารกิจพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำโครงการ ศูนย์โมเดล การทำ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ลดหมอกควันในชุมชนเมือง อย่างไรก็ตามพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบด้านหมอกควันเป็นประจำทุกปี และเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบเรื่องหมอกควันมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งด้านสุขภาพ และส่งกระทบทำงด้านเศรษฐกิจ

โดยภาครัฐ ประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน พยายามแก้ไขทุกวิธีทาง เพื่อให้ลดการเผา ลดหมอกควันซึ่งสอดคล้อง กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นกระทรวงหลักในการแก้ไขเรื่องปัญหาหมอกควัน การแก้ไข ปัญหาหมอกควันในระยะยาวนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและความร่วมมือกับภาคประชาชน ซึ่งจัดตั้งเป็นโครงการธนาคารปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ และผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมือง จำนวน 76 หมู่บ้าน มีความคิดเห็นในที่ประชุมว่า ควรเสนอต่อกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ในโครงกำร “ศูนย์โมเดล การทำ ปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน ลดหมอกควันในชุมชนเมือง” นำมาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรฯพิจารณานำกลับมาใช้ดำเนินการในพื้นที่ เนื่องมีปัยหาด้านการกำจัดขยะในชุมชนมีมากโดยเฉพาะเศษวัชพืช จากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ต่างๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและลดการเผาทั้งในปัจุบันและอนาคต

ซึ่งโครงการ ศูนย์โมเดล การทา ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ลดหมอกควันัในชุมชนเมือง จะเป็นศูนย์ เรียนรู้การเกษตรศาสตร์พระราชา เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งหวังเพื่อ สร้างผู้นำโมเดลต้นแบบด้านการเกษตร เพื่อ ลด ละเลิกการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เพื่อ ลด ละ เลิก การเผากิ่งไม้ใบไม้ เป็นการสร้างเครือข่าย การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน อย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชนอีด้วย

หมายเหตุแฟ้มภาพเศษวัชพืชและกองปุ๋ยอินทรีย์


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998

Comments

comments