เชียงใหม่ ผอ.ชป.ที่ 1 พร้อมรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งเกิดฝนทิ้งช่วง

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมรับมือน้ำท่วมของประตูระบายน้ำหลักป้องกันน้ำท่วมขังในเมืองเชียงใหม่ พร้อมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงและปัญหาภัยแล้งระบายน้ำเขื่อนแม่งัด มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 18 % แต่ต้องระบายเพื่อน้ำอุปโภคบริโภค และระบบนิเวศของแม่น้ำปิง

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และคณะได้เดินทางตรวจติดตามความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเชียงใหม่-ลำพูน และรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ที่อาคารประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของโรงสูบน้ำบ้านดอนไชย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากคลองแม่ข่า ที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ จดที่มักก่อให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากบริเวณ ตลาดประตูก้อมหรือกาดก้อม ตำบลหายยา ก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อดูการระบายน้ำเสียจากคลองแม่ข่าและแนวทางการป้องกันไม่ให้แม่น้ำปิงเกิดการเน่าเสีย รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำที่อยู่ท้ายลำน้ำแม่ปิง

คณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมฝายชลขันธ์พินิจ (ฝายแม่ปิงเก่า) ตรวจสอบอาคารไซฟอนแม่ตาช้าง ที่จะระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาช้าง เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตอำเภอหางดง ตรวจสอบอาคารไซฟอนแม่เหียะ ที่ระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่เหียะ และโรงสูบน้ำห้วยแก้ว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อเตรียมความพร้อมระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแก้ว ป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทานบริเวณประตูระบายน้ำและทางระบายน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลำน้ำ โดยได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม One map (เมืองเชียงใหม่, แม่ตาช้าง) เพื่อให้เกิดความพร้อมปฏิบัติงานหากเกิดสถานการณ์อุทกภัย

ในปัจจุบันน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำเพียง 48.92 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำ 61.91 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 18 แห่ง ปริมาณน้ำรวม 28 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่ง ปริมาณน้ำรวม 34 ล้าน ลบ.ม. การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ทางชลประทานวางแผนที่จะปล่อยน้ำสัปดาห์ละ 1 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รวมทั้งหมด 9 สัปดาห์ จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 63 โดยน้ำที่ปล่อยไปนั้นจะเน้นเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค (การผลิตประปา) เป็นหลัก

สำหรับการเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือในช่วงฤดูฝนปี 2563 สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งหมด 20 แห่ง อาคารป้องกันน้ำท่วม จำนวน 77 แห่ง การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ พร้อมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยได้กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ตาม One map จำนวน 42 จุด 68 เครื่อง ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ – ลำพูน ในการงดทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงทางระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน และเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ โดยสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ ได้ที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1 (SWOC 1) โทร 053-246715 หรือเว็บไซต์ สำนักงานชลประทานที่ 1 (http://rio1.rid.go.th/) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน (www.hydro-1.net) หรือเฟซบุ๊ก สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments