(มีคลิป) เชียงใหม่ รอง.ผวจ.หารือร่วมตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการคลัสเตอร์บันเทิงทำระบาดหนัก

Share This:

เชียงใหม่ เตรียมดำเนินการกับสถานบันเทิงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กลายเป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงมีผู้ป่วยจำนวนมาก ผวจ.ลงนามแบ่งสีโซนพื่นที่เสี่ยง ใช้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมดรคในพื้นที่ใช้กลไกทีมโควิดหมู่บ้าน-ตำบลในการกำกับตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หากมีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งให้ศูนย์ฎิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่กำหนดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ได้

มาชมคลิปประกอบข่าวนี้ได้ที่นี่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อดำเนินการกับสถานบันเทิงที่มีการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นเป็นการหารือร่วมกับทุกฝ่ายในข้อกฤหมายต่างๆ ที่เกี่ยวของการเกิดแพร่ระบาดจำนวนมากกลายเป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิง ซึ่งรอผลการปฎิบัติของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจะมีความผิดอย่างไรต้องไปศึกษาในข้อต่างๆ ว่าจะเข้าข่ายดำเนินการได้อย่างไร ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะมีการประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งในวันนี้

ขณะเดียวกันนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งการแบ่งพื้นที่สถานการณ์และขอความร่วมมืองดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยไม่มีเหตุจำเป็น ส่งไปยังหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ไในการประชุมครั้งที่ 37/2564 เมื่อวนที่ 13 เมษายน 2564 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโซนสีของอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดและเป็นการควบคุมจำกัดวงการระบาด ของดรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมดรคในพื้นที่ จัดทำโซนสีของอำเภอและตำบล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฎิบัติการควบคุมดรคอำเภอกำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อให้กรป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมดรคในพื้นที่ใช้กลไกทีมโควิดหมู่บ้านตำบลในการกำกับตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หากมีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งให้ศูนย์ฎิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่กำหนดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ได้ โดยในวันนี้จะมีการแทำแผนที่สีดซนต่างๆ ออกมา พร้อมแถลงข่าวอีกครั้ง

จบ***************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments