(มีคลิป) เชียงใหม่ คกก.โรคติดต่อจัดโมเดลโซนสี อีก 2 สัปดาห์ยอดผู้ป่วยต้องลด พื้นที่เสี่ยงสีแดงไม่จำเป็นอย่ามา

Share This:

เชียงใหม่ มาดูโมเดลคกก.โรคติดต่อเชียงใหม่จัดโซนสีให้อำนาจศปก.ควมคุมโรคอำเภอดำเนินการ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยใน 2 สัปดาห์ลง ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่จำเป็น.งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ,หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ประชาชนในพื้นที่ สำหรับผู้สัมผัมเสี่ยงไปตรวหาเชื้อรพ.ใกล้บ้าน หน้าวอร์มอัพ และศูนย์ประชุมฯ

มาชมคลิปประกอบการต่อได้ที่นี่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จัดควบคุมพื้นที่มีความเข้มสูง ให้อำนวจแก้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอ เทศบาลนคร และเทศเมือง ดำเนินมารการคุมเข้มโดยแบ่งตามภูมิลำเนาของผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น 1.โซนสีแดง ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 50 ราย ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย หางดง สารภี และสันกำแพง 2.โซนสีส้ม ซึ่งมีป่วยผู้ติดเชื้อจำนวน 11-50 ราย ได้แก่ อำเภอแม่ริม ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และดอยหล่อ 3.โซนสีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอที่พบผู้ป่วยจำนวนน้อยกว่าสิบคน ได้แก่ อำเภอแม่ออน เวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ พร้าว สะเมิง แม่ออน จอมทอง แม่วาง ฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย และโซนสีขาว คือยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จะทำให้ประชาชนได้ลดการเดินทางไปตามพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลงภายใน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะการงดสังสรรค์การรวมกลุมจำนวนมากที่จะเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาด


นอกจากนี้ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 4) เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19 ระลอกที่ 3ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่จำเป็น

งดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน อสม. หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ (ศปก.)

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด

ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศหรือมีคำสั่งให้ถือปฏิบัติทุกมาตรการอย่างเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 36/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน ให้ร้านอาหารประเภทที่ต้องให้ลูกค้าบริการตนเอง เช่น บุฟเฟต์ ชาบู หมูกระทะ เป็นต้น ให้จัดพนักงานบริการแก่ลูกค้าโดยห้ามลูกค้าตักอาหารจากจุดบริการร่วมกัน สำหรับร้านที่เคยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้ลุกค้าบริการตนเอง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยอนุญาตไว้ ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากาก จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และจัดให้มีจุดบริการล้างมือ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2564 เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วัน ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอก่อนทุกครั้งทั้งนี้ ตั้งมีวันที่ 16 เม.ย. จนถึง วันที่ 30 เม.ย. 2564

สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงระบาดตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่านสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิส-19 1. โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง 2. จุดตรวจ รถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน หน้าร้าน วอร์มอัพ คาเฟ่ วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.30-15.00 น.ละ3. จุดตรวจ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือCall Center โทร 053-215183-5,053-215192-3,053-215195
จบ***********************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments