(มีคลิป) เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพประกาศปิดแล้วตั้งแต่วันนี้ รอจนกว่าไวรัสโควิด-19จะคลี่คลาย

Share This:

เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพประกาศปิดวัดแล้ว คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศป้องกันพระภิกษุ สามเณร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความอนุเคราะห์ทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกชนิด ที่อาจนำมาซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 ห้ามพระภิกษุ สามเณร เดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น ให้สำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่ง งดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม

มาชมคลิปประกอบข่าวได้ที่นี่

พระเทพปริยัฐ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณรตามที่ คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศคณะสงย์จังหวัดเขียงใหม่ (ฉบับที่ 4 ) ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ใด้เพิ่มกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่หลายกลุ่ม เช่น คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมลานธรรมนำสุขจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม คลัสเตอร์อำเภออมก๋อยจากการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ตลัสเตอร์ศูนย์เต็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะสงฆ์จังหวัด เชียงใหม่ ดังนี้ 1. ขอความอนุเคราะห์ทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกชนิด ที่อาจนำมาซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 2.ห้ามพระภิกษุ สามเณร เดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น 3.สำหรับผู้ที่จะเข้ามาบรรพชา อุปสมบท ต้องแนบผลการตรวโรคติดเชื้อไวรัสโคไวรัสโควิด-19 เพื่อประกอบการพิจารณา ของเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาย์ 4. พระภิกษุ สามเณร ที่ออกรับบิณฑบาต ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาตรของโรคติดเชื้อไวรัส เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการเดินรับบิณฑบาต ฯลฯ. 5.ให้สำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่ง งดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม และ6.ให้พระสังฆาธิการ สอดส่อง ดูแล กำชับ พระภิกษ สามเณร ภายในวัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19

อนึ่ง หากวัดมีความจำเป็นต้องจัดพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานศพ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปิดตั้งแต่วันนี้ไปอย่างไม่มีกำหนด ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ปิดประตูขึ้นสู่องค์พระธาตุทั้งสี่ด้าน จำกัดพื้นที่การเข้าสู่องค์พระธาตุ ซึ่งในช่วงแรกนี้จะจำกัดการเข้าเป็นรายๆไป สำหรับนักท้องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วไม่ทราบข่าวและเดินทางมาไกลซึ่งมาตราการดังกล่าวยังไม่มีกำหนดแน่ชัดว่าจะมีถึงเมื่อไหร่ หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสิ้นสุดลง
จบ**********ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments