(มีคลิป) เชียงใหม่ เกษตรกร​ยาสูบไทยจะไม่ยากจนอีกแล้ว”แม่โจ้-ยาสูบ-เอกชน” จับมือเสริมปลูกกัญชง

Share This:

เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ยาสูบร่วมกับเอกชน วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร-สายพันธุ์กัญชง ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ช่วยให้เกษตรกรที่มองว่ายากจนจะกลับพลิกชีวิตให้ร่ำรวยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี เพราะขณะนี้มีการว่างแผนต่อยอดสู่การส่งออกไปต่างประเทศที่มีความต้องการ ตอนนี้เราต้องวิ่งหนีนำหน้าประเทศเพื่อนบ้านให้เร็ว

มาติดตามชมคลิปการลงนามได้ที่นี่

ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 2 โครงการ กับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ร่วมกับ การยาสูบแห่งประเทศ ไทย, บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด, สมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดเชียงราย-พะเยา และโครงการวิจัย พัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชง ร่วมกับ บริษัท เฮิร์บ เทรเซอร์ จำกัด และ บริษัท นอร์ทเทอร์นการเกษตร จำกัด

โดยมี รอง ศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์,นางสาวอริสา จิตต์เสนา กรรมการบริษัท เฮิร์บ เทรเซอร์ จำกัด นายสุระ พิมสาร นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ จังหวัดเชียงรายและพะเยา นายวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการบริษัท นอร์ทเทอร์นการเกษตร จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย โดยมี คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มาฟังเสียงผู้ว่าการยาสูบได้ที่นี่

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่าความพร้อมของเกษตรกรที่ปลูกยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถดำเนินการปลูกพืชกัญชง เพื่อเป็นพืชเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรจะเป็นพืชที่พลิกเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรไทย ที่เคยยากจนจะเป็นเกษตรที่มั่งมี ยกฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร หากตามกำหนดจุดนำร่องจะเริ่มปลูกได้ราวต้นปี 2565 ใช้เวลา 4 เดือน มาช่วงกลางปีจะสามารถเห็นผลว่ารายได้จากพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นี้จะสร้างรายได้ต่อไร่เท่าไรหลักจากนั้จะได้ผลักดันส่งเสริมให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วไปประเทศของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบได้มีพืชเสริม ตอนนี้เราต้องหนี ต้องรีบว่องไว เพื่อหนีประเทศเพื่อนบ้านหลังจากกฎหมายออกมาแล้ว เราจะต้องไม่ช้าอีก ไม่ติดขัดในด้านต่างๆ ก้จะเดินหน้าได้ทันที

สำหรับการลงนามความร่วมมือ โครงการวิจัยพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชง เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชงตั้งแต่เรื่องการผสมพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ การขยายพันธุ์เพื่อขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ การผลิตต้นกล้าการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบปลูก ทั้งระบบ โรงเรือน Hoop House ตลอดจนการวิจัยและพัฒนากัญชงเพื่ออุตสาหกรรมที่ปลูกกลางแจ้ง โดยหน่วยงานทั้งหมดได้ร่วมมือกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการสนับสนุนบุคลากร การบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณ โดยสัญญาฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ได้ลงนาม

ในส่วนของความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร สืบเนื่องจากการที่ เกษตรกร ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ซึ่งมีกิจกรรมหรือพันธะสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาษี ภายใต้พรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2510 และนโยบายการต่อต้านการสูบบุหรี่ ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจในอุตสาหกรรมยาสูบได้มีโอกาสปลูกพืชกัญชงด้วยเมล็ดพันธุ์กัญชงที่มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยจะร่วมการทดลองสายพันธุ์กัญชงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการพัฒนาระบบวิธีการปลูกเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการรองรับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ร่วมสร้างความมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชงในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรยาสูบ ชุมชน วิสาหกิจเครือข่าย และระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
จบ*********************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments