(มีคลิป) เชียงใหม่ ผ่านหน้าฝนมาจะ 3 เดือนน้ำเขื่อน เพิ่มขึ้นติ๊ดเดียว “เขื่อนแม่งัด 35%” “เขื่อนแม่กวง 15%”

Share This:

เชียงใหม่ ชป.ที่ 1 เชียงใหม่รายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ยังไม่ดีขึ้น เขื่อนแม่งัด 35% เขื่อนแม่กวง 15% ถึงเข้าหน้าฝนมาแล้วก็ตาม คงให้เกษตรกรได้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก จัดส่งน้ำให้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น และได้วางแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนของแต่ละโครงการ ส่วนเชียงใหม่สำรองน้ำผันเข้าแก้มลิงจำนวน 8 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 4.076 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน ได้ผันน้ำไปเก็บไว้แล้วปริมาณ 1.791 ล้าน ลบ.ม. ประมาณร้อยละ 44 ของความจุเก็บกัก

มาติดชมคลิป บรรยากาศน้ำเขื่อนแม่กวงได้ที่นี่

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ กลางและเล็ก หลังจากผ่านเข้าสู่ฤดูฝน ตามคำประกาศของ “กรมอุตุนิยมวิทยา” ระบุว่า ประเทศไทยสิ้นสุด “ฤดูร้อน” เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านมา 2 เดือนเศษ ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่หลัก 2 แห่งยังไม่ดีขึ้นน้ำไหลเข้าเขื่อนไม่มากเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นมาน้อย ล่าสุดวันนี้ 4 สิงหาคม 2564 เข้าสู่เดือนที่ 3 ของฤดูฝน มาดูปริมาณน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 92 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35% แผนส่งน้ำฤดูฝน ปี 2564 ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการฯ 60 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 7 มิ.ย. 64 – 15 พ.ย. 64 ผลการส่งน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 64 – ปัจจุบัน 12 ล้าน ลบ.ม.แผนส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการอุปโภค-บริโภคสองฝั่งลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน)10 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 ก.ค. 64 ผลการส่งน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 – ปัจจุบัน 0.867 ล้าน ลบ.ม.


ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ า ปริมาณน้ำ 40.756 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 15% แแผนส่งน้ำฤดูฝน ปี 2564 ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 71 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – 5 พ.ย. 64 ผลการส่งน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 64 – ปัจจุบัน 24.366 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ 13 แห่ง ลำพูน 4 แห่ง และแม่ฮองสอน 2 แห่ง ปริมาณน้ำรวม 36.727 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26% ปริมาณน้ำ 80 % – 100 % จำนวน 2 แห่ง (เชียงใหม่ 1, แม่ฮ่องสอน 1) , ปริมาณน้ำ 50% – 80% จำนวน 3 แห่ง (เชียงใหม่ 2, แม่ฮ่องสอน 1) , ปริมาณน้ำ 30% – 50% จำนวน 5 แห่ง (เชียงใหม่ 3, ลำพูน 2) และ ปริมาณน้ำ 30% จำนวน 7 แห่ง (เชียงใหม่ 5, ลำพูน 2) ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2564 แผน 493,713 ไร่ / ผล 416,578 ไร่ (84%) ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก จัดส่งน้ำให้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น และได้วางแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนของแต่ละโครงการ บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำเชิงเดี่ยว

แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการแก้มลิงที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานเชียงใหม่และแม่แตง เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรอง จำนวน 8 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 4.076 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน ได้ผันน้ำไปเก็บไว้แล้วปริมาณ 1.791 ล้าน ลบ.ม. ประมาณร้อยละ 44 ของความจุเก็บกัก ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัยเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 78 เครื่อง, รถสูบน้ำ 2 คัน, รถบรรทุกน้ำ 16 คัน, รถขุด 5 คัน, รถบรรทุก 6 ล้อ 25 คัน, รถแทรกเตอร์ 1 คัน และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 11 หน่วย
จบ***+++++++++++++++++ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments