(มีคลิป) เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน” ขนส่งเชียงใหม่ ” เปิดต่อและทำใบขับขี่ใหม่ปกติ รอเคาะมาตรการ!

Share This:

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มทุกวัน ขนส่งเชียงใหม่ยังเปิดจองขอรับทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ เน้นมาตรการความปลอดภัยจากไวรัสโควิส-19 ขอให้ผู้จองคิวเก่าเข้ามาทำการขอบสอบรับใบขับขี่ใหม่ตามขั้นตอน แต่เฝ้าติดสถานการณ์ระบาดโควิดยอดเพิ่มเกือบ 200 รอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งมาตรการใดออกมา แต่ขณะนี้ยังเปิดอบรมสอบ และต่อใบขับขี่รถปกติ

นางวราภรณ์ วงพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากกรมการขนส่งได้อนุญาตเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาขอสอบรับอนุญาตขับขี่รถใหม่ ดำเนินการได้หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายตัวเลขผู้ป่วยลดลงไป สวนของสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ได้ให้ผุ้ที่จองคิวรายเก่าทั้งหมด เข้ามาดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งการอบรม สอบ และทดสอบขับขี่รถ ของสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียใหม่ และสำนักงานขนส่งสาขาทั้งอำเภอฝาง แม่แตงและจอมทอง ให้ผู้จองคิวเข้ามาตามลำดับได้ ในแต่ละวันก็ไม่มากเป็นของกลุ่มจองคิวเก่าเท่านั้นส่วนของผู้จองคิวใหม่ระบบได้เปิดให้จองไว้ก่อน ซึ่งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สอบใบขับขี่วิถีใหม่โดยเฉพาะการเข้ารับการอบรม ที่จะเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากไว้ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ทุกคนจะผ่านการคัดกรองก่อนเข้าสำนักงาน มีทางเข้า-ออก ทางเดียว ต้องสะแกนไทยชนะ หรือลงชื่อ และเวลาเข้า ก็จะจำกัดการเข้ามาภายในสำนักงาน ส่วนผู้มาส่ง หรือเกินจำนวนจะให้พักค่อยอยู่ด้านหน้าเพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีการระบาดเพิ่มขึ้นหลัก 100 เกือบ 200 รายในระยะนี้ ส่วนการจะปิดการสอบใบขับขี่ใหม่หรือไม่ ตอนนี้ยังเปิดปกติ ต้องการมาตรการจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง ส่วนผู้มีคิวตามวันเวลาสามรถเข้ามาขอรับสอบ อบรมใบอนุญาตขับขี่ใหม่ปกติ รวมไปถึงการขอต่อใบอนุญาตขับขี่ แต่จะต้องอบรมผ่านออนไลน์เท่านั้น ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสาขาทั้ง 3 แห่งจะเปิดให้ถ่ายรูปรับใบขับขี่ ต้องแสดงหลักฐานการอบรมผ่านออนไลน์แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ จะไม่ปิดการอบรมภายในสำนักงานตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดลดความแออัดลดความเสี่ยงของการติดเชือ้ไวรัสโควิด-19

จบ***********************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments