(มีคลิป) เชียงใหม่ ต้นปีหน้ามาพบกันยาวๆ “Lanna Expo 2021″ + ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดกินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

Share This:

เชียงใหม่ พร้อมจัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดกินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่ 7 – 16 มกราคม 2565 นี้ หลังจากหยุดไป 1 ปีเกิดการแจพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ผ่านมามีผู้คนเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานกว่า 2 แสนคน มีรายได้กว่า 100 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ส่วนที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” พบกับงานออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 500 คูหา และกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ หลังจากต้องงดการจัดงานไป 1 ปี เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการจัดงานส่งผลให้จำนวนผู้เดินนทางเข้ามาเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดของการจัดงานกว่า 2 แสนคน เงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

งาน Lanna Expo 2021 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากทุกปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ โดยในครั้งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันศุกร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. (เสาร์ – อาทิตย์ ปิดเวลา 21.00 น.) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ โดยเป็นงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำคัญงานแรกของปีเพื่อรับการเปิดเมือง และถือเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า จังหวัดยังคงมีกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงผู้ประกอบการรายสำคัญที่มีศักยภาพของภูมิภาค ภายใต้รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดได้ขับเคลื่อนอีกครั้งหลังจากวิกฤติโควิดหลายระลอกที่ผ่านมา

ภายในงานแบ่งพื้นที่เป็นคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่ม 4 โซนสินค้า ได้แก่กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่นๆ จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่นๆ และ กลุ่มสินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการเจรจาธุรกิจที่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการใน ยุค New Normal ผ่านระบบ Online Business Matching ที่ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าให้กับคู่ค้า และเจรจากับผู้ประกอบการ ชมคลิปวิดีโอ แคตตาล็อกสินค้า ฝากข้อความนัดเวลาเจรจาการค้าล่วงหน้าหรือเจรจาการค้าได้ทันที ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้คาดการว่าจะมีผู้เข้าชมงานร่วม 200,000 รายตลอดระยะเวลาการจัดงาน การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการในการดูแลสุขอนามัยแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยจะดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดตั้งแต่การเข้าติดตั้งงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกคน การดูแลเรื่องระยะห่างของบูธแสดงสินค้า มาตรการด้านสุขภาพและอนามัยต่างๆ ระหว่างการจัดงาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่งานแสดงสินค้า การคัดกรองคนเข้างานด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณงาน การดูแลความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสภายในบริเวณงาน รวมถึงการจัดการจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้หนาแน่นเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ด้านสุขอนามัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน

จบ**********************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments