เชียงใหม่ เริ่มแล้วฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ในเด็ก 5 -11 ปี ชุดแรกเด็กกลุ่มเสี่ยง 7 โรค

Share This:

เชียงใหม่ ผู้ปกครอง 5-11 ปียินยอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 8 หมื่นกว่าคน จาก 1 แสนกว่าคน ไม่ประสงค์ฉีด 6 หมื่นกว่าราย เริ่มฉีดให้กับเด็กในกลุ่มเสี่ยง 7 โรคก่อน การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน อายุ 5-11 ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรวัคนมาในรอบแรก จำนวน 6,000 โดส ซึ่งได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 800 โดส และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน1,200 โดส

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สรุปการฉีดวัคฉีนนักเรียน อายุ 5-11 ปี ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางในการสำรวจ ความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียน อายุ 5-11 ปี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานการ จัดประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลนักเรียน อายุ 5-11 ปีของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ Online ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน


ด้านสาธารณสุขระดับอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้รับทราบแนวทางและปฏิทินการดำเนินงานร่วมกัน
อย่างไรก็ตามให้ หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา สำรวจความประสงค์ฉีดวัคซีนของนักเรียน อายุ 5-11 ปี โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สรุปจำนวนส่งหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมและสรุปจำนวนส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมและจัดทำข้อมูลแยกรายอำเภอ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานหน่วยฉีดระดับอำเภอ เพื่อกำหนดและวางแผนการฉีดวัคซีนตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละรอบต่อไป

สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน อายุ 5-11 ปี ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ข้อมูลล่าสุด 31 มกราคม 2565 จำนวนนักเรียน อายุ 5-11 ปี รวมจำนวน 152,064 คน ประสงค์ฉีดวัคซีนจำนวน87,137 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน (คน) คิดเป็นร้อยละ 64,927 คน คิดเป้นร้อยละ 42.70

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน อายุ 5-11 ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรวัคนมาในรอบแรก จำนวน 6,000 โดส ซึ่งได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 800 โดส และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน1,200 โดส เพื่อฉีดให้กับเด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเป็นลำดับแรก ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ 1.โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุด หายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง ,3. โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ,4. โรคไตวายเรื้อรัง ,5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  2. โรคเบาหวาน และ7 กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
    ในส่วนที่เหลือจะพิจารณาจัดสรรให้นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษและศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 500 กว่าคน ซึ่งเป็นโรงเรียนพักนอนที่มีเด็กพิการและเด็กกลุ่มเปราะบาง หลังจากนั้น จึงจะจัดสรรให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และระดับชั้นอื่น ๆ ตามลำดับต่อไป

จบ*************************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments